Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคประชาสังคมกับการจัดการน้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 8 - 12 พฤศจิกายน 2545 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2545.
เลขเรียกHC445 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกร่วมทางวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง = Common heritage of Mekong region / สมหมาย ชินนาค.
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2561.
เลขเรียกDS523.2 ส287 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญในสยามประเทศ (ไทย) : ชนชาติ บทบาท และบทเรียน / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, องค์ บรรจุน บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2551.
เลขเรียกDS570.ม4 ม56,305.895930593 ม262
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมังกรหลากสี : การขยายดินแดนกับพันธกิจการสร้างอารยธรรมในอุษาคเนย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ยศ สัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555.
เลขเรียกHF3838.อ785 ม62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมังกรหลากสี : การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ / ยศ สันติสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันติสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกHF3838.ย55 ม62 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / ศึกษาโดย ว...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ วงศ์หาญเชาว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันยุทธศาสตร์การค้า, 2547.
เลขเรียกHF1594.55.Z4A8 ว483,382 ว64ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) พ.ศ.2554-2558 / นักศึกษาห...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกDS575.5.A785 ย369 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS / [จัดทำโดย] สำนักงานความร่วมม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551
เลขเรียก327.593059 ย 644 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS / สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกDS525.2 ย365
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS / สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกDS575.5.A785 ย365 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ (Proceedings) ประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 / มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555
เลขเรียก577.64 ม834ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ (Proceedings) : ประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 (...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียกHN690.8.ก8 ร542 2555 ล.1
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ (Proceedings) : ประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 (...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียกHN690.8.ก8 ร542 2555 ล.2
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ (Proceedings)ประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 ; วันที...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา (ครั้งที่ 2 : 2555 : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555
เลขเรียกส.ร. 337.159 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 16-18 พ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา : (ครั้งที่ 2 : 2555 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก306 ก275 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา