Found: 345  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำของ : แม่น้ำโขง ณ นครพนม = Mekong : the Mekong river na Nakorn Phanom / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ ; สมุทรปราการ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2555.
เลขเรียก333.9162 น577 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำของ : แม่น้ำโขง ณ นครพนม = Mekong : The river na Nakorn Phanom / บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกDS523.2 น513,305 น513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำต้น : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Namton : cultural ident...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี โสมดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2557.
เลขเรียก738.3 อ525น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง =...
ชื่อผู้แต่งนรุตม์ เจริญศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกว 337.15 น174บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทและพิธีกรรมของการทำนายที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ (ปลั้ง)ในหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น...
ชื่อผู้แต่งโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2551.
เลขเรียกDS570.L3 ค94,305.895911 พ17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทใหม่ของญี่ปุ่นในญี่ปุ่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : รายงานเบื้องต้นโครง...
ชื่อผู้แต่งไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2548
เลขเรียกHF5549.5.M3 ม93 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนสายน้ำโขง : สารคดีบันทึกประวัติศาสตร์สังคมผ่านวิถีชีวิตผู้คน / โดยศูนย์ข้อมูลอินโดจีน.
ชื่อผู้แต่งศูนย์ข้อมูลอินโดจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโดไชน่าพับลิชชิ่ง, 2541.
เลขเรียกDS550 .ศ75 2541,959 บ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อีสาน / เติม วิภาคย์พจนกิจ.
ชื่อผู้แต่งเติม วิภาคย์พจนกิจ, 2449-2514.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546.
เลขเรียกDS588.ต5 ต73 2546,959.3 ต66ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อีสาน / เติม วิภาคย์พจนกิจ.
ชื่อผู้แต่งเติม วิภาคย์พจนกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์, 2513.
เลขเรียกDS576 .ต276,959.3 ต761ป 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง / ปฐม หงษ์สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งปฐม หงษ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2560.
เลขเรียกGR312 .ป34 2560,390.9593 ป141ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / โดย ปฐม หงษ์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งปฐม หงษ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียกส 390.95933 ป34ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ / ศกลวรรณ ปินมา
ชื่อผู้แต่งศกลวรรณ ปินมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการค้าชายแดนไทย-พม่า ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problem of Thailand - Myanmar borde...
ชื่อผู้แต่งเรืองศักดิ์ ไชยอุดม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกวจ. 382 ร863ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการจัดการและความขัดแย้งเรื่องน้ำ การสำรวจพรมแดนแห่งความรู้
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.
เลขเรียก333.9117 ป525
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา