Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉบับประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง / บรรณาธิการ มณีมัย ทองอยู่, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียก959 ฉ141
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชายแดนกับการก้าวข้ามพรมแดน ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย text
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกGN320 .ย54 2556,305.56 ช133ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตใหม่ 2 / วิกรม กรมดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งวิกรม กรมดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2556.
เลขเรียก920 ว317ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดัชนีความน่าอยู่ของลุ่มน้ำโขง = Habitat Indexes of Mekong Basin
ชื่อผู้แต่งศุภชัย จันทระ
พิมพลักษณ์2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกิจ สมัยจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าว / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่ม...
พิมพลักษณ์เชียงราย : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2558.
เลขเรียก330.951 ต26 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกิจ สมัยรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าว / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย : ล้อล้านนา, 2557
เลขเรียกDS527.9 ม56,330.951 ต267
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกิจสมัยรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าว / โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย : ล้อล้านนา, ม.ป.ป.
เลขเรียก330.951 ม246ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนครพนม
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานลำน้ำโขง [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล, 2545.
เลขเรียกDS522.6 ต359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทบ-ทวนการพัฒนาจากท้องถิ่นภาคเหนือ สู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียกHN 700.55.ฮ9พ63 ท33 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทบทวนความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น - ไทย - แม่โขง : สังคมศาสตร์ - มนุษยศาสตร์ - ภาษาศาสตร์ ; วันที่ 14-15 ตุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 4 : 2553 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียก327.520593 ก482ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมยาตรา รักษาลำน้ำโขง : คอนผีหลง : บ้านของปลา พืชพันธุ์ และผู้คนแห่งลำน้ำของ / เนื้อหา กลุ่มรักษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกDS555.42 ธ44,577.64 ธ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรชาวนาแถบลุ่มน้ำโขงผ่านสื่อพื้นบ้านและหลักสูตรท้องถิ่น : ...
ชื่อผู้แต่งพณิฐา ยงพิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2559.
เลขเรียก004.6 พ185 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ล้านนา-สิบสองปันนา / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ล้านนา-สิบสองปันนา (2553 : เชียงราย)
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2553
เลขเรียก700.74 น34น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี-ล้านนา มหาวิทยาลัยยวีซีนอร์มอล-มหาวิทยาลัยรา...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี-ล้านนา (2550 : เชียงราย)
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยยวีซีนอร์มอล-มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2550
เลขเรียก700.74 น34น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา