Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร / ศานติ ภักดีคำ.
ชื่อผู้แต่งศานคิ ภักดีคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550.
เลขเรียกPL4200.6 ศ63,895.932 ศ63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัดชายแดนลุ่มน้ำโขง / วิทยานิพนธ์ ของสัญญา เคณาภูมิ.
ชื่อผู้แต่งสัญญา เคณาภูมิ.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก338.642 พ1711ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางภูมิปัญญาและวิถีเศรษฐกิจในชุมชนสองฝั่งโขง = The diversity of indigenous knowledge and...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2541)
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อาศรมวิจัย คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
เลขเรียก959.3407 ก482ค 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางภูมิปัญญาและวิถีเศรษฐกิจในชุมชนสองฝั่งโขง = The diversity of indigenous knowledge and...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการเมธีวิจัยอาวุโส (2541 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อาศรมวิจัย คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
เลขเรียกDS588.ต6 ก64 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาราวานและพ่อค้าทางไกล : การก่อเกิดรัฐสมัยใหม่ในภาคเหนือของไทยและดินแดนตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ เรืองศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกHC 445.Z7.N63 ว172ค 2557,382.095936 ว172ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของคนท้ายน้ำ : รายงานสรุปผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน / เครือข่ายแม่น้ำเอเซ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, 2549.
เลขเรียกHD1698.T52C54 ค69 2549,577.64 ค211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของคนท้ายน้ำ : รายงานสรุปผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน = A testimony of the do...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, 2549.
เลขเรียก333.3162 ค391
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของคนท้ายน้ำ : รายงานสรุปผลกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน = Downstream impacts of...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2549
เลขเรียก333.9162 ค219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของคนท้ายน้ำ : รายงานสรุปผลการกระทบข้ามพรมแดนจากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน / เครือข่ายแม่น้ำเอเช...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2549.
เลขเรียก333.9162 219 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการลงทุนด้านการเกษตร ใน สปป.ลาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), [2557]
เลขเรียกส.ร. 332.673593 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลเศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศไทยและมณฑลยูนนานของประเทศจีน / โดย สถาบันวิจัย...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540
เลขเรียกภน 330.95936 ว3211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแผนที่ประวัติศาสตร์อีสาน / สุวิทย์ ธีรศาศวัต ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531.
เลขเรียก959.3 ค695
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study : FS) รายงานฉบับสุดท้าย พื้นที่ 19 : ริมแม่น้ำโขง / บริษัท เ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2556.
เลขเรียกTC513.T5 ง319งพ.19 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานศึกษาประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และงา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2556.
เลขเรียกTC513.T5 ง319งพ.19 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับชีพจรอีสานผ่านนโยบายและแผนรัฐ : เกาะติดข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบของการพัฒนาภาครัฐต่อทรัพยากร สิ่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายนักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาชนภาคอีสาน (2550 : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา