Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการ - Seminar ลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก = The Mekong basin : crisis - deve...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก (2549 : หนองคาย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHC441 ก525ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง / จัดโดย สำนักงานพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2532]
เลขเรียกTC409 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณลุ่มน้ำโขง : กรณ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา บุญมัธยะ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกDS527.9 ร375,วจ 390.9591 ร63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน : มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ /cกองบรรณาธิการ พ...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียกDS523.2 ค138 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
50
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องคนหาปลาแห่งมหานทีสี่พันดอน [videorecording] : คนกับหลี่และวิถีการดำรงชีพของคนหาปลาแห่งลุ่มน้ำโขง / บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจริงจากคนท้ายน้ำ : จากจีนตอนใต้ถึงชายแดนไทย-ลาว / สุมาตร์ ภูลายยาว บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2551.
เลขเรียกQH541.5.S7 ค56,333.91 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / กรมการขนส่งทางบก สำนักจัดระบบการขนส่งท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2551.
เลขเรียกHE272.A2 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = Greater Mekong subregion cross-border ...
ชื่อผู้แต่งกรมการขนส่งทางบก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมการขนส่งทางบก, 2551.
เลขเรียกHF5780 ก64 2551,623.62 ก44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = Greater Mekong subregion cross-border ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2551.
เลขเรียกK4023.32542.A2 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความท้าทายของจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเป็นนครศูนย์กลางการประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติในกลุ่มประเทศอนุภู...
ชื่อผู้แต่งสุธิดา สุวรรณกันธา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 303.4 ส443ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ = The principle of international trade / สมพงษ์ เฟื่องอารม...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ เฟื่องอารมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2552.
เลขเรียก382 ส166ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความร่วมมือระหว่างรัฐในระบอบการจัดการแม่น้ำระหว่างประเทศ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีแม่น้ำยูเฟรตีส-ไทกริ...
ชื่อผู้แต่งวีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับไก่จากพิธีกรธุ์ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551
เลขเรียกDS523.2 ว577 2551,390.095936 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับไก่จากพิธีกรรมและคติความเชื่อในกล่มชาติพันธ์ จังหวัดเชียงราย / โครงการจ...
ชื่อผู้แต่งโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2549.
เลขเรียกBD215 ค94,390.09593 ค17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา