Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง / กรวรรณ สังขกร
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ สังขกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกG155.T5 ก181พ,ส.ร. 307.14 ก177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการน้าในลุ่มน้ำโขง / กรวรรณ สังขกร. [text...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ สังขกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียก307.1 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความตื่นตัวด้านสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ...
ชื่อผู้แต่งรจนา คำดีเกิด.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHN 49 .C6 ร12 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางเรือลุ่มน้ำโขง เส้นทางเชียงของ-หลวงพระบาง : รายงานผลการวิจัย = T...
ชื่อผู้แต่งอุดมวิทย์ นักดนตรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก338.4791 อ795ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพร้อม ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในการรับความเปลี่ยนแปล...
ชื่อผู้แต่งกัมปนาท แสนใจบาล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 338.9 ก116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามานุษยวิทยาวัฒนธรรมในภาคอีสาน / โดย บุญยงค์ เกศเทศ
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2539?]
เลขเรียก305.89591 บ532ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน โดย สำนักความสัมพันธ์ต่างป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 2552.
เลขเรียก370.116 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน / สำนักความสัมพันธ์ต่างประเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกส.ร. 379.593 ก278 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคิดผ่านงานวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง : รายงานการวิจัย / สุนีย์ เลี่...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกGR312 ส821,809 ส821ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในเขตเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-ลาว-จีน / ประพันธ์ รักพงษ์
ชื่อผู้แต่งประชัน รักพงษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการเพื่อนบ้านศึกษา สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียกHC443 .ป46 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลของพระธาตุพนมที่มีต่อความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง / อุทัย ภัทรสุข
ชื่อผู้แต่งอุทัย ภัทรสุข
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ (พธ.ม.)--สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเบื้องต้นการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำชี = Preliminary study of water transfer betwe...
ชื่อผู้แต่งวุฒิศักดิ์ นิรงค์บุตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเบื้องต้นการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำพอง = Preliminary study of water transfer betw...
ชื่อผู้แต่งพงษ์วชิรัตน์ พานิล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในแอ่งสกลนคร ผ่านตำนานพระธาตุพนม : รายงานการวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งอนุชิต สิงห์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2556.
เลขเรียก915.936 อ188 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยว "หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า" อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงเส้นทา...
ชื่อผู้แต่งพณิฐา ยงพิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์[นครพนม] : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553.
เลขเรียก915.93 พ184ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา