Found: 345  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองสะหวันน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกDS555.6 ส642 2549,390.09594 ก456 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 16-18 พฤศจิกาน 2547 ห้องป...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547].
เลขเรียกTC401 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 16-18 พฤศจิกายน 2547 ห้อ.
ชื่อผู้แต่งการประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (2547 : กรุงเทพฯ : ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547].
เลขเรียกHC445.ข92 ก64 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย ครั้งที...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก378.07 ก27ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา / สมหมาย ชินนาค; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555
เลขเรียก337.159 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื...
ชื่อผู้แต่งอรนุช พฤติพิบูลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกHM1211 อ329,QV38 .บ464 2561,303.482 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากรอบความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economi...
ชื่อผู้แต่งรัชดา เจียสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา, 2557.
เลขเรียกHC441 ร331 2557,337.159 ก493
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2549-50]
เลขเรียกG155.M4 ม624
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง / มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง = Integrated development of sustainable ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
เลขเรียกG155.M4 ม559ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง = Integrated development of sustainable ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549-.
เลขเรียก338.4791 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ก...
ชื่อผู้แต่งอุดมพร กันทะใจ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกPL4251.T3 ส43 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบตลาดสินค้าชายแดนไทย-ลาว ด่านพรมแดน บ้านนากระเซ๊. ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ( 42 ...
ชื่อผู้แต่งทัศนา กุลัตถ์นาม
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมกินฮีตของชนเผ่าดั้งเดิมสายตระกูลมอญ-เขมรในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ...
ชื่อผู้แต่งเครือจิต ศรีบุญนาค.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2550
เลขเรียก390.9593 ค277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเมืองชายแดน : เพื่อรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการค้าในลุ่มน้ำโขง / กรวรรณ สังขกร, กาญจน...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ สังขกร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกวจ G155.T5 ก181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา