Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายและพันธมิตร : ที่ทำงานด้านอนามัยเจริญพันธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2550.
เลขเรียก613.94 ร451 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการสร้างเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อ...
ชื่อผู้แต่งพณิฐา ยงพิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553.
เลขเรียกวจ GN495.4 พ185
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ (Teacher networking) ระ...
ชื่อผู้แต่งวรกิต วัดเข้าหลาม kku-ed.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียกQA10.5 ว182 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ปี ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)], 2550.
เลขเรียกG155.M4 ร64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคิดผ่านงานวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง =[The resear...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกPL4208.9.ต6 ส733 2547,ว 895 ส821ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียกG155.8.ข93 ม66 2548,910 ม232ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกG155.8.K66 ม6ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียก338.4791 ม637ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ สถาบันสบทบภายใต้ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียกวจ G156.5.E26 ม559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมุ่งสู่แผนปฏิบัติเชิงบูรณาการภายใต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.n ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก382.09593059 ห531ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ... โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามหลักธรรมาภิบาล = Annual report ... Fish...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามหลักธรรมาภิบาล กรมประมง, [2553-]
เลขเรียก333.9548 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบศิลปะไม้แกะสลักแถบลุ่มแม่น้ำโขงข...
ชื่อผู้แต่งประทับใจ สิกขา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียกNK9705 ป274ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทแม่น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำโขงตอนบ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่).
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่), 2548.
เลขเรียก363.7394 ป483ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทแม่น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำโขงตอนบ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่).
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่), 2548.
เลขเรียก363.7394 ป483ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทแม่น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำโขงตอนบ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่).
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก363.7394 ป483ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา