Found: 345  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความประชุมวิชาการ ลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 / สมหมาย ชินนาค, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียก808.066 ร176 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง : เอกภาพและความหลากกลาย / จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลรา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง : เอกภาพและความหลากหลาย (2550 : อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียกDS527.9 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง : เอกภาพและความหลากหลาย ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (2550 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHF1416.6.T35 ก64 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา. ครั้งที่ 2 วันที่ 16-18 พฤศจิกา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา. ครั้งที่ 2 : (2555 : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกDS527.9 ก471ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก016.00143 ก473ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อ การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย : (ครั้งที่ 1 : 2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกZ5055.T5 ก473 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อ การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มแม่น้ำโขงศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มแม่น้ำโขงศึกษาของประเทศไทย รวมบทความและบทคัดย่อ (ครั้งที่ 1 : 2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 378.07 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อ การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มแม่น้ำโขงศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มแม่น้ำโขงศึกษาของประเทศไทย รวมบทความและบทคัดย่อ (ครั้งที่ 1 : 2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก378.07 ก275ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทาง วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึก...
ชื่อผู้แต่งประชุมวิชาการการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2552: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : หจก. ศิริธรรมออฟเซ็ท, 25-
เลขเรียก333.9162 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย. ครั้งที่ 1 : (2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกDS527.9 ก471ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียกHN690.8.ก8 ร54 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทยครั้งที่ 1 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2552 : อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียกHN690.8 .ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อย การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึก...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2552.
เลขเรียก330.9593 ร176 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบิดแก่งแม่น้ำโขง / [ผู้ศึกษา วรินทรา ไกยูรวงศ์]
ชื่อผู้แต่งวรินทรา ไกยูรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกQH541.5.S7 ว329
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา