Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิชาการโครงการวิจัยหมวดอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2536 [Text] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2536
เลขเรียก011.54 ส142ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิชาการโครงการวิจัยหมวดอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ .../ งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา สำน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งาน, 2536-
เลขเรียกT175 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุป Doctoral Students Intership Program 2013 / [กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศและกลุ่มวิชาการส...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : มหาวิทยาลัยฯ, 2556].
เลขเรียกLB2806.15 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการวิจัย หมวดอุดหนุนการวิจัย : งบประมาณ 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [text]
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ งานส่งเสริมการวิจัย 2535
เลขเรียก607.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายชื่อตำรา/เอกสารทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ของคณาจารย์/ข้าราชการ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254-.
เลขเรียก011.7 ช762ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
96
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิจัยสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีทัศน์แห่งมนุษยศาสตร์ : รวมบทความทางวิชาการในวาระครบ 20 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544.
เลขเรียกAZ782.A1 ว6 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมปฏิบัติการการผลิตผลงานทางวิชาการ 8-9 เมษายน 25 - / คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยครูธนบุรี. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยฯ, 2530-2531.
เลขเรียกLB2332 ว66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมปฏิบัติการการผลิตผลงานทางวิชาการ 8-9 เมษายน 2530 ณ ห้อง 533 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฏิบัติการการผลิตผลงานทางวิชาการ (2530 : วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูธนบุรี สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, 2530.
เลขเรียก808.066
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ / รุ่งฤดี อภิวัฒนศร ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกZ711.2 ส226 2554,028.7 ส 559 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ = Information and academic report writing / รุ่งฤดี อภิวัฒนศร ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งฤดี อภิวัฒนศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2556.
เลขเรียก020 ร637ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการทำและการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย / สุนทร โคตรบรรเทา [text]
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560.
เลขเรียกLB2369 ส-ห 2560,808.06 ส788ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและการประเมินโครงการ ชุดวิชาสารนิพนธ์ = Substantive Report / ส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. สำนักมาตรฐานการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2545.
เลขเรียกLB2369 ช613,001.43 ส162ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและวิธีการทำวิทยานิพนธ์ รายงานประจำภาคและเอกสารวิจัย / ชินวุธ สุนทรสีมะ.
ชื่อผู้แต่งชินวุธ สุนทรสีมะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
เลขเรียกLB2369 ช571 2522,808.4 ช35ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา