Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2545 : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ / สำนักงานคณะกร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก607.2 ค123ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2530 / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530
เลขเรียก371.26 ก711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2546 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2546
เลขเรียกส.ร. 333.72 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสร้างผลงานเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการระหว่างวันที่ 30-31...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสร้างผลงานเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ (2540 : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะกรรมการ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
82
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาครู สถาบันราชภัฏ / คณะกรรมการพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาครู...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ คณะกรรมการพัฒนาระบบสรรหานักศึกษา ครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษา ครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2540
เลขเรียก378.124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาการฝึกอบรมการดูงานและการประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศของข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย (ธ.ค.2524...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ทบวงฯ, 25 -.
เลขเรียกLB41 ท35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเรื่อง ไฟโตอเล็กซินจากยางพาราซึ่งถูกกระตุ้นโดยเชื้อราไฟท็อปทอร่า...
ชื่อผู้แต่งนันทา เชิงเชาว์
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
เลขเรียกQK495.E9 น63 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานบริการวิชาการ ประจำปี / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550-
เลขเรียก378.59393 ว1711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิชาการโครงการวิจัยหมวดอุดหนุนการวิจัย [Text] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขเรียก011.54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิชาการโครงการวิจัยหมวดอุดหนุนการวิจัย : งบประมาณ 2536 / กองบริการการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2538.
เลขเรียก001.44 ท592ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิชาการโครงการวิจัยหมวดอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ 2531 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2532.
เลขเรียกT175 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิชาการโครงการวิจัยหมวดอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2531 [Text] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2531
เลขเรียก011.54 ส142ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยบูรพา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิชาการโครงการวิจัยหมวดอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2535 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2537]
เลขเรียกT175 ร6 2537,001.44 ท592ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา