Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ / เรียบเรียงโดย ราตรี โพธิ์เต็ง.
ชื่อผู้แต่งราตรี โพธิ์เต็ง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เอมพันธ์, 2552.
เลขเรียกPL4157 ร66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 : กระทรวงแรงงาน
เลขเรียก354.9 ท424 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการศึกษา ชุด การจัดทำและพัฒนา แบบฝึกทักษะ การฟังภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนให้พ...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร , 2556.
เลขเรียกPE1131 ถ267,808.066 ถ267น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการศึกษาชุดคู่มือการเขียนหนังสือเรียนตามหลักสูตร พุทธศักราช 2544 : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2547.
เลขเรียกLB2369 ถ267ว,808.066 ถ267น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการศึกษาชุดตัวอย่างการเขียนหนังสือสำหรับค้นคว้า : เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนและการพัฒนาผ...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2552
เลขเรียกT11 ถ267น 2552,808.066 ถ17ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ / สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย.
ชื่อผู้แต่งสิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
เลขเรียก025.407 ส723ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัยและวิชาการ คณาจารย์สถาบันภาษา พ.ศ. 2548-2552 / สุภาณี ชินวงศ์ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสุภาณี ชินวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกว 025.407
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟ้าเฟื่องเรื่องวิจัย : รวมบทสรุปงานวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครปฐม. สำนักวิจัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบัน, 2542.
เลขเรียกว 011.75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ - งานวิจัยคณาจารย์ ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. [booknorth]
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาว, 2536.
เลขเรียก080.7 ช762ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่องานวิจัย พ.ศ. 2530-2538 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / งานส่งเสริมการวิจัย ก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักงานอธิการบดี. กองบริการการศึกษา. งานส่งเสริมการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
เลขเรียก001.75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2546 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2546.
เลขเรียก607.2 ค123ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2548 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2548.
เลขเรียก607.2 ค123ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2552 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2551.
เลขเรียก607.2 ค123ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา