Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนรายงานทางวิชาการ / ศิริพร สุวรรณะ
ชื่อผู้แต่งศิริพร สุวรรณะ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนรายงานทางวิชาการ / ศิริพร สุวรรณะ
ชื่อผู้แต่งศิริพร สุวรรณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2542.
เลขเรียกLB1047.3 .ศ64 2542,808.06 ‪ศ373ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนรายงานวิชาการ / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.
เลขเรียกLB2369 ค68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ / ฉลองรัฐ อินทรีย์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.
เลขเรียกH62 ฉ4ค 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียกLB2369 ค695ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมบทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร / คณะอนุกรรมการกลุ่มบรรณาธิการวาร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2520.
เลขเรียกLB2369 ค124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมบทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร / โดย คณะอนุกรรมการกลุ่มบรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2522.
เลขเรียกLB2369 ค124ป 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมบทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร / โดย คณะอนุกรรมการกลุ่มบรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2522.
เลขเรียกLB2369 ค124ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมบทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร / โดย คณะอนุกรรมการจัดอบรมและสัมม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2530.
เลขเรียก070.572
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมบทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร / คณะอนุกรรมการกลุ่มบรรณาธิการวารส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2522.
เลขเรียกLB2369 ค124 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเตรียมบทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร / โดย คณะอนุกรรมการกลุ่มบรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, 2522.
เลขเรียก070.572
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเสนอหัวข้อโครงร่างและการเขียนวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : บัณฑิตวิทยาลัย, 2528.
เลขเรียกLB2369 ช762
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดวิชาสารนิพนธ์ / [บรรณาธิการ: เฉลียว บุรีภักดี]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกLB2369 ช613,808.066 ส215ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
59
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องซีดีรายงานวิชาการประจำปี ... [computer file] / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างการเขียนหนังสือสำหรับค้นคว้า เพื่อการพัฒาการเรียนรู้ผู้เรียน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2552.
เลขเรียกT11 ถ267,808.066 ถ267ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา