Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ 3 : ศึกษานิเทศก์ 7-9 ผู้บริหารสถานศึกษา 7-9 / ถวัลย์ มา...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2536?].
เลขเรียกLB2369 ถ55 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเอกสารวิชาการ = Writing of academic printed materials / ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒิ
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ศรี ปาณะกุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.
เลขเรียกT11 ศ327 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมผลงานวิชาการครูสู่ความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ / สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า, 2554
เลขเรียก808.066 ส142ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสนอบทความทางวิชาการ (ดนตรี) / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ตระกูลฮุ้น, ผู้แต่ง
เลขเรียก808.066 ว634ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ / ดำรงศักดิ์ ธูสรานนท์.
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ ธูสรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วัชรินทร์การพิมพ์, 2544.
เลขเรียกLB2369 ด64,808.066 ด217ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกLB2369 ค695จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : บัณฑิตวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกLB2369 ข285ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวิจัย : การเขียนรายงาน การวิจัยและวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. [text]
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกLB2369 บ471ค 2546,808.066 บ43ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนงานทางวิชาการ / โกวิท ชาญวิทยาพงศ์
ชื่อผู้แต่งโกวิท ชาญวิทยาพงศ์, ผู้แต่ง
เลขเรียก808.066 ก951ค 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนบทนิพนธ์ / [นุชรี ตรีโลจน์วงศ์]
ชื่อผู้แต่งนุชรี ตรีโลจน์วงศ์
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538.
เลขเรียกLB2369 น728,808.06 น728ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียก808 ธ146ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ / สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพร...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์เรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
เลขเรียก808.066 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ/ สำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
ชื่อผู้แต่งสำนักมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544.
เลขเรียก808.066
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา