Found: 663  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะสมและถ่ายทอดแคดเมียมผ่านทางห่วงโซ่อาหารในแหล่งน้ำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สุนีรัตน์ เรือ...
ชื่อผู้แต่งสุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกTD196.C28 ส73 2547,577.616
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การจัดการสภาวะแวดล้อมในทศวรรษหน้า" 21-22 พฤศจิกายน 2534 / จัดโดย สถาบันว...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534?]
เลขเรียกTD187.5.ท9 จ75,304.2 จ756ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจวัตถุมีพิษตกค้างในตะกอนใต้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน = Pesticide resdues in sedime...
ชื่อผู้แต่งสนทรา ตันสกุล.
พิมพลักษณ์2525.
เลขเรียก632.9 ส188ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจหาเชื้อ Enteropathogenic Bacteria และ Microbial Indicator ในแม่น้ำเจ้าพระยา (ช่วงกรุงเทพมหาน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2531.
เลขเรียก589.90929593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, [25--]
เลขเรียก363.7 ก151ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ตอน ประมงทะเลไทย [videorecording] ; อนามัยสิ่งแวดล้อม ตอน ทำอย่างไรให้...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ : ผู้นำสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2535]
เลขเรียกS934.ท9 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบขั้นขบวนการของระบบกำจัดน้ำเสียโดยวิธีชีววิทยา / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกTD475 ม361 2525,628.351 ม365ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบขั้นขบวนการของระบบกำจัดน้ำเสียโดยวิธีชีววิทยา : เล่มที่ 1 - ความรู้พื้นฐาน = Process desig...
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกTD755 ม115ก 2525,628.3 ม215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบขั้นขบวนการของระบบกำจัดน้ำเสียโดยวิธีชีววิทยา = Process design of a biological waste treat...
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกTD497 .ม63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบขั้นขบวนการของระบบกำจัดน้ำเสียโดยวิธีชีววิทยาเล่มที่ 1 / มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์.
ชื่อผู้แต่งมั่นสิน ตัณฑุลเวศม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกTD429 ม371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถการดูดซับ-กำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เ...
ชื่อผู้แต่งประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียกTD424.4 ป391
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ในองค์ประกอบทางเคมีของแม่น้ำบางปะกงในระหว่าง การผสมผสานกับน้ำทะเล : รายงานผ...
ชื่อผู้แต่งมนุวดี หังสพฤกษ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
เลขเรียก551.483
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสารปรอทในดินตะกอนและน้ำบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ปีที่ 1) : รายงานการวิจ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.
เลขเรียก628.1683 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสารปรอทในดินตะกอนและน้ำบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : รายงานการวิจัย / แววต...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
เลขเรียก628.1683 กร491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา