Found: 663  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณโลหะหนักที่เป็นพิษในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ช่วงปากน้ำถึงปากคลองเทเวศน์ / โสภณ ศรีวพจน...
ชื่อผู้แต่งโสภณ ศรีวพจน์
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดินตะกอนและเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของปลาบางชนิดในแม่น้ำและคล...
ชื่อผู้แต่งวีระวงค์ ตางาม.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกSH177.H4 ว65 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณโลหะหนักในน้ำชะขยะมูลฝอยและน้ำบาดาลบริเวณใกล้เคียงสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิ...
ชื่อผู้แต่งอนุรักษ์ ปิ่นทอง
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกTD424.5 อ199ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่กระทบต่อคุณภาพแม่น้ำน่าน ปิง และเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์...
ชื่อผู้แต่งพีระพงษ์ เนียมเสวก
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 2545
เลขเรียก551.483
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอันเกิดจากปัญหาน้ำเน่าเสียในลำน้ำพอง ชี และมูล / เลิศชัย เจ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียกTD613.T5 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามลภาวะทางน้ำเมืองมหาสารคามและแนวทางการจัดการ / โดย เนตรนภิส ยศพล
ชื่อผู้แต่งเนตรนภิส ยศพล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยปัญหาน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร / ประยูร สิงห์วิภาส
ชื่อผู้แต่งประยูร สิงห์วิภาส
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกTD424.4.T5 ป767ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชน หมู่บ้านนาดี-สร้างบง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี [t...
ชื่อผู้แต่งพลอยระดา ภูมี
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2555
เลขเรียกผว วจ 500 พ451ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะแวดล้อมทางน้ำในคลองหลักของกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย / โดย ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียก628.168
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถนะในการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟดดยผ่านแกลบ/ นนทรัฐ อินยิ้ม.
ชื่อผู้แต่งนนทรัฐ อินยิ้ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกว/ภณ 363.7394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสารอาหารที่ก่อปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำของประเทศไทย : กรณีศึกษาแม่น้ำปิง-ว...
ชื่อผู้แต่งธีรพล คังคะเกตุ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ], 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายด้านน้ำ : สรุปสำหรับผู้บริหาร / อำนาจ วงศ์บัณฑิต, บุญศรี มีวงศ์อ...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ วงศ์บัณฑิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกวจ K3496.A7 อ686ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เรื่องการควบคุมมลพิษทางน้ำ / พนมพร ถนอม...
ชื่อผู้แต่งพนมพร ถนอมทรัพย์, 2513-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์สื่อการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อสะท้อนปัญหามลพิษทางน้ำ : กรณีศึกษา คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใ...
ชื่อผู้แต่งพงศ์ภาณุ พรขจรกิจกุล
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านประกอบ ประเภทบทเรียนโปรแกรมเรื่อง มลพิษทางน้ำสำหรับนักศึกษาทางไกล ระดั...
ชื่อผู้แต่งสมหวัง ภวจิตตทาน
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก374.27 ส 234 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา