Found: 663  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการกระจายของสารตะกั่วและปรอทบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง = A study on the distribution of le...
ชื่อผู้แต่งพิชาญ สว่างวงศ์
พิมพลักษณ์Bangkok : Chulalongkorn University, 1977.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมือง พระนครศรีอยุธยา / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เท...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นไวร์เทคคอนซัลแต้นท์, 2535.
เลขเรียกTD523 ก-ก 2535,628.305593 ว587ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี / บริษัท เอ็นไวร์เทค คอนซัลแต้นท์เสนอต่อ กรมค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็นไวร์เทค คอนซัลแต้นท์ จำกัด, 2535.
เลขเรียกTD420 ก6ป 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี : รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร / กรมควบคุมมล...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2535].
เลขเรียกTD613.ท9ป36 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี : รายงานฉบับสุดท้าย / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2535].
เลขเรียกTD613.ท9ป36 ก47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา : รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร / กรมค...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2535].
เลขเรียกTD613.ท9พ45 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา : รายงานฉบับสุดท้าย / กรมควบคุมมลพิษ ...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2535].
เลขเรียกTD613.ท9พ45 ก47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในปลาตะเพียนขาวจากลำน้ำพอง / ธีรวงศ์ สิงหาพรม, แจ่มจันทร์ แก้วเวียง
ชื่อผู้แต่งธีรวงศ์ สิงหาพรม
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการแพร่กระจายของโลหะหนักที่เป็นพิษในน้ำและดินตะกอนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด / กรกช วิเชฏ...
ชื่อผู้แต่งกรกช วิเชฏฐพิทยาพงษ์
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก / ดำเนินการโดย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา...
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก333.9164
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำประปาของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ / เมตตา เก่งชูวงศ์ , จ...
ชื่อผู้แต่งเมตตา เก่งชูวงศ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียก546.22072 ม544ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค่าคงที่การแพร่ในแนวราบของสารบริเวณอ่าวไทยตอนบนที่ได้จากการคำนวณโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งใหม่ สังขะเมฆะ.
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของผักตบชวาในการบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของตะกั่ว = Efficiency of water hyaci...
ชื่อผู้แต่งปวีณา ไชยสุวรรณ
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 628.3 ป56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณน้ำใช้ น้ำเสีย และขยะในมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนหนองอ้อ) จังหวัดพิษณุโลก = Study on wate...
ชื่อผู้แต่งธงชัย ก้อนพันธ์
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณสิ่งขับถ่าย น้ำเสีย และขยะที่ระบายลงสู่แม่น้ำน่าน โดยชุมชนชาวแพ / จุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
ชื่อผู้แต่งจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกTD424.4.T5 จ654ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา