Found: 663  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับ และ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาใ...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2547?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมเรื่อง มลพิษทางน้ำ, 19-22 สิงหาคม 2529.
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมเรื่อง มลพิษทางน้ำ (2529: กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2529.
เลขเรียก628.16
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบเพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ยงมานิตชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกQR99.8.T5 ว68 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องมลพิษทางน้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนว...
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ จันทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1044.75 ธ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษทางน้ำกรณีศึกษาคลองดำเนินสะดวกในเขตตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเน...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ รุ่งกานต์วิวัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1338.A2 พ63 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางผังอาคารและการก่อสร้าง / ศรายุทธ มาลัย. [BOOK]
ชื่อผู้แต่งศรายุทธ มาลัย.
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2553.
เลขเรียก729 ศ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงปฏิบัติการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองนครปฐม ให้มีผลอันพึงประ...
ชื่อผู้แต่งวิภาวรรณ รุ่งเรืองอนันต์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.
เลขเรียกTD495 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย : การสัมมนา ครั้งที่ 4 7-9 กรกฎาคม 2530 ณ จัง...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย (ครั้งที่ 4 : 2530 : สุราษฎร์ธานี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2530.
เลขเรียก333.91
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย : การสัมมนา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา การวิจัยคุณภาพน้ำและคุณภาพทรัพยากรมีชีวิตในน่านน้ำไทย (ครั้งที่ 3 : 2527 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบ...
ชื่อผู้แต่งพวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกส.ร. 363.7394 พ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบ...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สถานการณ์การจัดการมูลฝอยและน้ำเสียของชุมชนภาคเหนือ เขต 9 ตอนบน (แพร่ น่าน อ...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 9 พิษณุโลก, 2538.
เลขเรียกTD424.4.T5 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์และเพื่อกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในระดับห้องปฏิบ...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย ภูริสินสิทธิ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.ท.], 2529.
เลขเรียกTD897 พ751 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และการชันสูตรโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลาน้ำจืด ณ แหล่งน้ำหนองประจักษณ์ จ.อุดรธานี ...
ชื่อผู้แต่งศรีสุภาพ พูนลาภเดชา
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2555
เลขเรียกวจ 628.161 ศ277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของมลพิษทางน้ำในหนองหาน จังหวัดสกลนคร / สุกานดา จารุเวฬ.
ชื่อผู้แต่งสุกานดา จารุเวฬ.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก363.7394 ส739ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา