Found: 663  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ / สมใจ กาญจนวงศ์
ชื่อผู้แต่งสมใจ กาญจนวงศ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาวิศวกรรมสภาวะแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532.
เลขเรียกQH541.5.W3 ส237,628.16 ส237ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการน้ำ-น้ำเสียและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก 7 กรกฎาคม 2534.
ชื่อผู้แต่งเอกสารการประชุมสัมมนา การจัดการน้ำ-น้ำเสีย และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก (2534 : มหาวิทยาลัยบูรพา).
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาบูรพา, 2534.
เลขเรียก628.43 อ884ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการน้ำเสีย / [ผู้เรียบเรียง สมร มุตตรามระ, สัญชัย สูติพันธุ์วิหาร]
ชื่อผู้แต่งสมร มุตตรามระ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550.
เลขเรียกWA778 ส275 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการน้ำเสียระดับครัวเรือนในเขตชนบทของประชาชน ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / พรชัย ร...
ชื่อผู้แต่งพรชัย รัตนวิบูลย์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 628.3 พ42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเสียในบริเวณพื้นที่ย่านธุรกิจเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุพรรณ อินทะชัย.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณ อินทะชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก363.7284
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการมลพิษทางน้ำ / เกษมสันติ์ สุวรรณรัต.
ชื่อผู้แต่งเกษมสันติ์ สุวรรณรัต.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2541.
เลขเรียกTD420 ก57 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย [Text] พิมผกา โพธิลังกา
ชื่อผู้แต่งพิมผกา โพธิลังกา
พิมพลักษณ์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2554
เลขเรียก333.715 พ236ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม : รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2554.
เลขเรียกHD30.255 ก446,TD 170 ก446 2554,660 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองการกระจายตัวของอุณหภูมิ ในกรณีของการปล่อยน้ำร้อนลงสู่กระแสน้ำ / ธีรพัฒน์ เพชรช่วย = Simulat...
ชื่อผู้แต่งธีรพัฒน์ เพชรช่วย
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการตรวจสอบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในแหล่งน้ำ คลองอู่ตะเภา ณ ตำบลบ้านหารและตำบลคูเต่า อ.หาดใ...
ชื่อผู้แต่งจีรนันท์ ขาวเชื้อ
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสงขลา, 2545
เลขเรียก577.64 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบางประการในแหล่งน้ำคลองอู่ตะเภา ณ ตำบลบ้านหารและตำบลคูเต่า : รายงานการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งดรุณี เรืองถาวรพันธ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสงขลา, 2545
เลขเรียก577.64 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามระดับการปนเปื่อนสารโลหะหนักในน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของชุมชนรอบเหมืองแร่ทองคำพิจิตร = Mo...
ชื่อผู้แต่งธนบัตร เม่นคำ
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกTD424.5 ธ145ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพยากรของชุมชนกรณีโครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย คลองด่าน / สุกรานต์ โรจนไพรว...
ชื่อผู้แต่งสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกTD613.ท9 ส72,323.47 ส41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนเบื้องต้น การแก้ไขมลพิษทางน้ำในประเทศไทย : รายงานวิชาการ= Preliminary review control of wate...
ชื่อผู้แต่งธงชัย พรรณสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ, 2534.
เลขเรียกGB1381.ท92 ธ22
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำนายความเข้มข้นของสารอันตรายด้วยโปรแกรมจำลองคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาในแม่น้ำพอง / ชาญชัย แสงสุรศั...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสงสุรศักดิ์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา