Found: 663  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชนของประชาชนในตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ...
ชื่อผู้แต่งพนิดา เหล่าทองสาร
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 628.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นและการปฏิบัติของหัวหน้าครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำ...
ชื่อผู้แต่งชาตรี สุวรรณนที, 2504-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการถังบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / คมกริช เวชพาณิช...
ชื่อผู้แต่งคมกริช เวชพาณิชย์
พิมพลักษณ์ลำปาง : วิทยาลัยโยนก, 2539.
เลขเรียก628.4459 ค145ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพยายามในการศึกษาการแยกสีจากน้ำเสียด้วยวิธีการระเหย / ธวัชชัย เทียมทนงค์, สุทธิกร สุวรรณไตรย์
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย เทียมทนงค์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 628.3 ธ56ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดราชบ...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ยุติธรรม.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก363.7394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ดนตรี, 2498-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก333.91
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2538?]
เลขเรียกS934.ท9 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขมลพิษทางน้ำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดนครปฐมและสมุทรส...
ชื่อผู้แต่งจุรีภรณ์ ไถ้บ้านกวย, 2515-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาตำบล เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำ ในแม่น้ำแม่กลอง : กรณีศึกษาจังห...
ชื่อผู้แต่งผจงจิตต์ พิทักษ์ภากร, 2512-.
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้มข้นของแอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสเฟตในน้ำบริเวณทะเลน้อย / อทิตยา รักษ์บัวทอง.
ชื่อผู้แต่งอทิตยา รักษ์บัวทอง.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นพิษในระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย์ = Toxicity in ecosystem and worker health / อนามัย (ธีรวิโรจ...
ชื่อผู้แต่งอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกTD178.5.T7 อ176 2550,TD174 อ176ค 2550,363.73 อ15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย : กรณีศึกษาโครงการบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองภูเก็ต ...
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ ห้าวหาญ.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกTD745 .ป64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันและการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุน ระหว...
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร, ผู้แต่ง
เลขเรียกTD 420 ผ94 2561,344.046343 ผ951ค 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันและการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุน ระหว...
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2561
เลขเรียกKPT970 ผ2949 2561,344.046343 ผ951ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
165
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องคิด(ส์) พิชิต..น้ำเสีย [videorecording].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท มาร์ท อิน มีเดีย (จำกัด), [2556].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา