Found: 416  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสื่อการสอนพูดภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุไทย / ปริญญานิพนธ์ของ มุกนัดดา พิทักษ์มหาเกตุ.
ชื่อผู้แต่งมุกนัดดา พิทักษ์มหาเกตุ, 2494-
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกPE1130.ท9 ม76 2533,428.007 ม627ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของแรงงานไทยในรัฐดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ = A survey o...
ชื่อผู้แต่งณัฐวรรณ นุ่มใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; 2552.
เลขเรียกว 428.24 ณ359ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดการสนทนาทางโทรศัพท์ในภาษาไทย / บุรีรัตน์ รอดทิพย์ = Opening telephone conversations in Thai ...
ชื่อผู้แต่งบุรีรัตน์ รอดทิพย์, 2507-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร / พรชุลี อาชวอำรุง
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง, 2561
เลขเรียกPL4178 พ42 2561,382.5 ช613 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงความเห็นแย้งในปริจเฉทการสนทนาในภาษาไทยและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ / สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ =...
ชื่อผู้แต่งสิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทย / คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553
เลขเรียก495.918 ค142ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทย 1 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียก495.918 ธ526ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทย 1 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียกPL4158 ก449 2547,495.911 ก449 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทย 1 / โดย คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกPL4158 .ธ45 2543,495.918 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทย 2 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
เลขเรียกPL4158 ก449 2546,495.918 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทย 2 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียกPL4158 .ธ455 2539,495.918 กภ449 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทย 2 / คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เลขเรียกPL4158 ก456
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาไทย = Thai usage / คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2551.
เลขเรียกPL4158 .ท74 2551,495.918 ท518ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา