Found: 417  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการแปลสำนวนและกริยาวลีภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในบทบรรยายภาพยนตร์การ์ตูน / ปิยะดา โล.
ชื่อผู้แต่งปิยะดา โล.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก418.02 ป621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของรายการโทรทัศน์ : ลักษณะ ทัศนคติ การรับรู้และแรงจูงใจ : รายงานวิจัยฉบับสม...
ชื่อผู้แต่งปรารถนา กาลเนาวกุล
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544.
เลขเรียกPE1073 ป46 2544,791.456 ป453ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของตำรว...
ชื่อผู้แต่งกัลยา พรหมวัชรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558
เลขเรียกภน 363.2 ก117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดบรรยายสรุปภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยพูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ โดยการจัดการเ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งฤดี แผลงศร,.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556].
เลขเรียก495.91834957 ร637ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับชาวต่างประเทศที่เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง / วิรัช วงศ์ภินันท...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของพนักงานโรงแรมชั้นหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร / อโณทัย ทิพกนก
ชื่อผู้แต่งอโณทัย ทิพกนก
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก428.0141 อ 017 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หลักการปนภาาาในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดมหาสารคาม: รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งอนุวัต ชัยเกียรติธรรม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก495.918 อ154ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างของปริมาณวลีในภาษาไทย / สรัญญา เศวตมาลย์
ชื่อผู้แต่งสรัญญา เศวตมาลย์
พิมพลักษณ์2523
เลขเรียก495.918 ส 307 ก 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำร่วมเชื้อสายในภาษาไทย ภาษาจ้วงและภาษาจีนกวางตุ้ง / วิทยานิพนธ์ ของ กาน หยิ่ง
ชื่อผู้แต่งกาน, หยิ่ง
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.91 ก63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีสื่อสารด้วยการพูดอ้อมของคนไทย = Indirectness as a communicative strategy of Thai speaker...
ชื่อผู้แต่งดียู ศรีนราวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกศ., 2547.
เลขเรียกPL4163 ด632ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างนามวลีที่มี "de" ในภาษาจีน กับโครงสร้างในภาษาไทยที่มีลักษณะเดียวกัน / ส...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา วงศ์คงเดิม
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสนทนาระหว่างกุมารแพทย์กับผู้ป่วยในการตรวจรักษาโรค / สิริมา เชียงเชาว์ไว.
ชื่อผู้แต่งสิริมา เชียงเชาว์ไว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกPL4163 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างคู่มือสนทนาภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Construct...
ชื่อผู้แต่งฟาเฉิน, เหลียง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 495.91824956 ฟ252ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา