Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนุกศัพท์ภาษาอาเซียน / กาย เบญจ์.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, [2555?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดี เมืองไทย / สุภฤกษ์ บุญกอง, ผู้เรียบเรียง ; รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุภฤกษ์ บุญกอง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียกDS568 ส834 2555,915.93 ส834ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดีอาเซียน พูดจาภาษาอาเซียน / ฝ่ายวิชาการปัญญาชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555.
เลขเรียกJZ5490 ส418,495 ฝ225ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : เวียดนาม / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกDS570.ว8 ส94,อ 305.89592059 ส983ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนสุภาษิตอาเซียน / บรรณาธิการเล่ม : วุฒิชัย อยู่สุภาพ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกPZ90.A8 ส689,398.9959 ส689
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนไทยและสำนวนเวียดนาม : การศึกษาเปรียบเทียบ = Thais idioms and vietnamese idioms : a comparative ...
ชื่อผู้แต่งNguyen Thi Dung.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกP217 N576ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์-ไท สายใยจิดวิญญาณ / บุญยงค์ เกศเทศ ; [บรรณาธิการ ศักดิ์ชาย พูดเพราะ].
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลักพิมพ์, 2546.
เลขเรียกDS432.T26 บ73,390.0954 บ43ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาษิต สำนวน คำพังเพยไทย = Tuc ngu, thanh ngu, cach ngon Thailand / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกPN6519.T45 ส983ส 2543,398.9 พ234ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาษิตานุกรมเวียดนาม = Vietnamese proverbs / โสภนา ศรีจำปา.
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540-2542.
เลขเรียกPN6519.ว8 ส942
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาษิตเวียดนาม = Vietnames proverb / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกPN6519.T5 ส286ส ล.2 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาษิตเวียดนาม = Vietnames Proverbs / โสภนา ศรีจำปา.
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกPN6519.ว9 ส9 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่องสังคม วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง / บรรณาธิการ : ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต, วิชาญ ฤทธิธรรม
ชื่อผู้แต่งการสัมมนามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิชาการ (2559 : นครพนม)
เลขเรียก306.095 ก525ส 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประเทศเวียดนาม = Asean Languages'' Expression for Communitiv...
ชื่อผู้แต่งเล ทัง หม่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีเกิ้ลไรท์, 2556.
เลขเรียก495.9 ล761ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาเวียดนาม / สำนักงานส่งเสริมการศึกษา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก495.922 ห144 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนีห่าวสิงคโปร์ / กฤชกร เพชรนอก ; รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกฤชกร เพชรนอก
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกDS 521 ก292ฮ 2555,959.57 ก271ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา