Found: 167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน กรณีศึกษา: ภ...
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกLC3501.V53 อ893ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตและการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชา...
ชื่อผู้แต่งเทียมจิตร์ พ่วงสมจิตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2551]
เลขเรียกDS556.45.T35 ท84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย คนไทยในเวียดนาม : ภาษาและวัฒนธรรม / วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียก305.89591 ร262 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของวรรณยุกต์ในพยางค์เสียงหนักและพยางค์เสียงเบาในภาษาเวียดนาม / เกรียงไกร วัฒนาส...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมเวียดนาม = Vietnamese culture / พิมเสน บัวระภา, [ดอน ทิ ทู เหียน]
ชื่อผู้แต่งพิมเสน บัวระภา
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก495.922 พ74ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับพิเศษพิพิธทัศนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม / สิริวงษ์ หงษ์สวรร...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียกDS556.3 ว64 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมเวียดนาม-ไทย-อังกฤษ = Vietnamese-Thai-English thesaurus / สุวิไล เปรมศรีรัตน์, จิ่ญ เสี่...
ชื่อผู้แต่งสุวิไล เปรมศรีรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกPL4377 ส882
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2559
เลขเรียกP119.32.A8 ส-ศ 2559,อ495.9 ศ337 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์อาเซียนในชีวิตประจำวัน : เล่มเดียวเที่ยวได้ทั่วอาเซียน / ฝ่ายวิชาการรัชตะ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการรัชตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2556.
เลขเรียกPL 3501 ศ337 2556,410 ฝ64ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพการศึกษาภาษาลาว เวียดนามและเขมรของนักวิชาการไทย / รัตนา จันทร์เทาว์
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกPL4236 ร375ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาอาเซียนลัดทันใจ ภาษาเวียดนาม / คำพันธ์ แสงสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งคำพันธ์ แสงสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2557.
เลขเรียก495.922 ค216ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนุกศัพท์ภาษาอาเซียน / กาย เบญจ์.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, [2555?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดี เมืองไทย / สุภฤกษ์ บุญกอง, ผู้เรียบเรียง ; รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุภฤกษ์ บุญกอง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียกDS568 ส834 2555,915.93 ส834ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวัสดีอาเซียน พูดจาภาษาอาเซียน / ฝ่ายวิชาการปัญญาชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555.
เลขเรียกJZ5490 ส418,495 ฝ225ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา