Found: 167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนกรณีศึกษา : ภาษาเวียดนาม : รายงา...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
เลขเรียก495.92200711 ป521 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ไทย-เวียตนาม / เรียบเรียงโดย คณะชำระปทานุกรม สถาบันศึกษา ภาคเอเซียอาคเนย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษา ภาคเอเซียอาคเนย์, 2533.
เลขเรียก495.922395911 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมธุรกิจไทย-เวียดนาม-อังกฤษ และเวียดนาม-ไทย-อังกฤษ = Thai-Vietnamese-English and Vietnamese-...
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551, [2008]
เลขเรียกHF1002 ส983พ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 1,000 คำศัพท์ 108 ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เพื่อเรียนเด็กไทย จำกัด, 2556
เลขเรียกPL3507 พ23 2556,495.903 พ125พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN language / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม, 2548-2556.
เลขเรียกPL4186 พ174ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN languages / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทั...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL4186 พ174,อ 413 ค94พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN language / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกุล ; บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2558].
เลขเรียกPL 3506 พ12 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาในอาเซียน / ประพนธ์ เรืองณรงค์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557
เลขเรียกP119.32.A8 พ 2557,413.95911 ป299พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาไทย-เวียดนาม ภาษาเวียดนาม-ไทย / กรมยุทธ์ทหารบก.
ชื่อผู้แต่งกรมยุทธ์ทหารบก.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท., 2558.
เลขเรียกPL4181.V54 ก151 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เวียดนาม = Tu Dien Thai Lan-Viet / เหงียน จิ ธง (ธงเหวี่ยน).
ชื่อผู้แต่งสถาบันศึกษา ภาคเอเชียอาคเนย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกอ.495.922395911 พ174 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เวียตนาม / บรรจง วัชรประภา.
ชื่อผู้แต่งบรรจง วัชรประภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญผล, 2529.
เลขเรียก495.922395911 บ147พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เวียตนาม = Thai-Vietnamese dictionary / บรรจง วัชรประภา
ชื่อผู้แต่งบรรจง วัชรประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2529.
เลขเรียกPL4187 บ147พ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เวียตนาม = Tu-die''n Thai-Viet / บรรจง วัชรประภา.
ชื่อผู้แต่งบรรจง วัชรประภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2529.
เลขเรียกPL4186.ว3 บ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เวียตนาม = Tu''-Dien Thai-Viet / บรรจง วัชรประภา
ชื่อผู้แต่งบรรจง วัชรประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2529.
เลขเรียก495.9229591 บ147พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา