Found: 167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เปรียบต่างระบบเสียงภาษาเวียดนามถิ่นใต้กับภาษาไทยมาตรฐาน / Huynh Van Phuc.
ชื่อผู้แต่งฮายนย์, แวน ฟูก.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก415 ฮ359ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความหมายประจำคำและความหมายทางไวยากรณ์ของคำว่า cho ''ให้'' ในภาษาเวียดนาม / สุธาทิพย์ เหมือน...
ชื่อผู้แต่งสุธาทิพย์ เหมือนใจ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำยืมภาษาจีนในภาษาเวียดนามกรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สังกัดมหา...
ชื่อผู้แต่งวิชชุดา หวังดี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำเรียกข้าวและระบบมโนทัศน์เรื่องข้าวในภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ /...
ชื่อผู้แต่งวาทิต พุ่มอยู่
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา = A study of Vietnamese from conversations / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกPL4372 ส983ก 2538,495.922 ส94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา = A study of vietnamese from conversations / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
เลขเรียก495.922 ส983ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ [text] : คำซ้ำสองพยางค์ระหว่างภาษาเวียดนามและภาษาไทยมาตรฐาน / ทรงกต ปานเชียงวง...
ชื่อผู้แต่งทรงกต ปานเชียงวงศ์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเทียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกผว วจ 495.922 ท124ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกเสียงภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์ = Vietnamese Pronunciation, a linguistic description / โสภน...
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกPL4379 ส983ก 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV และบาฮาซามาเลเชีย/อินโดนีเซียในประเทศไทย ; ...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5109 ส287บ 2558,407 ส287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก = Cho toi xin mot ve di tuoi tho / เหงวียน, เหญิต อั๋นห์ ; มนธิรา รา...
ชื่อผู้แต่งเหงวียน, เหญิต อั๋นห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอโนเวล, 2554.
เลขเรียก895.92234 ห659ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาและการเลือกใช้ภาษาของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี / ฝ่าม แทนห์ ฮ๋าย.
ชื่อผู้แต่งฮ๋าย, ฝ่าม แทนห์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของคำว่า ณฝ{u1EE3}c ''''ได้'''' ในภาษาเวียดนาม : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน / โสรัจ เร...
ชื่อผู้แต่งโสรัจ เรืองมณี
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษาในประเทศไทย แล...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง บุญมาก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 2553.
เลขเรียก440.7 บ582ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา