Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ เล่ม 1-2 / โดย คุณหญิงสุริยา รัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2547-
เลขเรียกPL4209.4.ส735 ร53,305.895 ส866ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ เล่ม 2 / โดย คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกPL4281 ส866ร ล.2,495.93 ส866ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมเวียดนาม-ไทย-อังกฤษ = Vietnamese-Thai-English thesaurus / สุวิไล เปรมศรีรัตน์, จิ่ญ เสี่...
ชื่อผู้แต่งสุวิไล เปรมศรีรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกPL4377 ส882
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2559
เลขเรียกP119.32.A8 ส-ศ 2559,อ495.9 ศ337 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์อาเซียนในชีวิตประจำวัน : เล่มเดียวเที่ยวได้ทั่วอาเซียน / ฝ่ายวิชาการรัชตะ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการรัชตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2556.
เลขเรียกPL 3501 ศ337 2556,410 ฝ64ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพการศึกษาภาษาลาว เวียดนามและเขมรของนักวิชาการไทย / รัตนา จันทร์เทาว์
ชื่อผู้แต่งรัตนา จันทร์เทาว์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกPL4236 ร375ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนุกศัพท์ภาษาอาเซียน / กาย เบญจ์.
ชื่อผู้แต่งกาย เบญจ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรคิดส์, [2555?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : เวียดนาม / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกDS570.ว8 ส94,อ 305.89592059 ส983ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนสุภาษิตอาเซียน / บรรณาธิการเล่ม : วุฒิชัย อยู่สุภาพ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกPZ90.A8 ส689,398.9959 ส689
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุภาษิต สำนวน คำพังเพยไทย = Tuc ngu, thanh ngu, cach ngon Thailand / โสภนา ศรีจำปา
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกPN6519.T45 ส983ส 2543,398.9 พ234ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาณาจักรอาเซียน / สุทัศน์-ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์-ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2557.
เลขเรียกDS521 ส778,341.2473 ส778อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลินภาษาเพื่อนอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียกPL3501 พ925 2558,495.9 ส691พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนสนทนา ไทย เวียดนาม ด้วยตนเอง = TU'' hoc dam thoai Thai - Viet = Learn conversation Thai-Vietnam...
ชื่อผู้แต่งบรรจง วัชรประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : LAM SON International Ltd, 2532.
เลขเรียก495.922
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนสนทนา ไทย เวียตนาม ด้วยตนเอง = Tu'' hoc dam thoai Thai-Viet = Learn conversation Thai-Vietname...
ชื่อผู้แต่งบรรจง วัชรประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Lam Son International, ค.ศ. 1989 [2532]
เลขเรียกPL4372 บ147
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา