Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม, 2548-2556.
เลขเรียกPL3501 ป367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เขมร / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.932 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-อาหรับ ระดับพื้นฐาน = Thai-English-Arabic conversations / ขนิษฐา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด, [2557]
เลขเรียกPL3509 พ174,492.78249591 ป1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-เวียดนาม ระดับก้าวหน้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2558?].
เลขเรียก495.922 ป367 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมธุรกิจไทย-เวียดนาม-อังกฤษ และเวียดนาม-ไทย-อังกฤษ = Thai-Vietnamese-English and Vietnamese-...
ชื่อผู้แต่งโสภนา ศรีจำปา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551, [2008]
เลขเรียกHF1002 ส983พ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN language / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม, 2548-2556.
เลขเรียกPL4186 พ174ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาในอาเซียน / ประพนธ์ เรืองณรงค์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557
เลขเรียกP119.32.A8 พ 2557,413.95911 ป299พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาไทย-เวียดนาม ภาษาเวียดนาม-ไทย / กรมยุทธ์ทหารบก.
ชื่อผู้แต่งกรมยุทธ์ทหารบก.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท., 2558.
เลขเรียกPL4181.V54 ก151 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เวียดนาม = Tu Dien Thai Lan-Viet / เหงียน จิ ธง (ธงเหวี่ยน).
ชื่อผู้แต่งสถาบันศึกษา ภาคเอเชียอาคเนย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกอ.495.922395911 พ174 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เวียตนาม = Thai-Vietnamese dictionary / บรรจง วัชรประภา
ชื่อผู้แต่งบรรจง วัชรประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2529.
เลขเรียกPL4187 บ147พ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เวียตนาม = Tu-die'n Thai-Viet / บรรจง วัชรประภา.
ชื่อผู้แต่งบรรจง วัชรประภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2529.
เลขเรียกPL4186.ว3 บ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เวียตนาม = Tu''-Dien Thai-Viet / บรรจง วัชรประภา
ชื่อผู้แต่งบรรจง วัชรประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2529.
เลขเรียก495.9229591
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการนวดไทย / แปลโดย พิสิฐ อำนวยเงินตรา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2556
เลขเรียก495 ภ487 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ เล่ม 1-2 / โดย คุณหญิงสุริยา รัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2547-
เลขเรียกPL4209.4.ส735 ร53,305.895 ส866ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ เล่ม 2 / โดย คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกPL4281 ส866ร ล.2,495.93 ส866ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา