Found: 148  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนเร็ว ภาษาเยอรมัน / โดย Hans Dietrich
ชื่อผู้แต่งไดทริช, ฮันส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2551?].
เลขเรียก438.24 ด 994 บ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ ไวยากรณ์เยอรมันจากมุมมองของไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ชื่อผู้แต่งกรกช อัตตวิริยะนุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกPF3121 ก42 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องในภาษาเยอรมันและเจตนารมณ์ในการสื่อสาร วรรณา แสงอร่ามเรือง [Text]
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
เลขเรียกPF 3111 ว4น9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยกรณ์เยอรมัน / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545-46.
เลขเรียก435 ว193ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน / ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกPF3105 ศ46 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน = Grammatik lernen und uben / ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกPF3111 ศ214 2550,435 ศ214ว 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน = Grammatik lernen und uben / ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกPF3111 ศ214,435 ศ214ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน = Grammatik lernen und uben / ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก435 ศ214ว 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาเยอรมันฉบับย่อ = Deutsche grammatik zusammenfassung / โดย เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์
ชื่อผู้แต่งเกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ์ kku-hs.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกPF3111 ก767
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เยอรมัน = Deutsche grammatik band / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก435 ว44ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เยอรมัน / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์วิชาการ, 2534
เลขเรียก435 ว17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เยอรมัน / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529-2538.
เลขเรียกPE3097 ว267
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เยอรมัน / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529-2538.
เลขเรียกPF3097 ว267 2529,435 ว267ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เยอรมัน / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2534.
เลขเรียก430 ว 193 ว 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์เยอรมัน / วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ - วิชาการ, 2536- .
เลขเรียก435 ว267ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา