Found: 144  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 4 = Fundamental German 4 : GER 2002 (GN 202) / เสาวภาค ธาระวานิช.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาค ธาระวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 4 = Fundamental German 4 GN 202 / เสาวภาค ธาระวานิช
ชื่อผู้แต่งเสาวภาค ธาระวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; 2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันระดับสูง 1 (GN 401) / เสาวภาค ธาระวานิช.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาค ธาระวานิช.
พิมพลักษณ์[ประจวบคีรีขันธ์] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524.
เลขเรียกPF3117 .ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันระดับสูง 1 = Advanced German 1 : GN 401 / เสาวภาค ธาระวานิช.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาค ธาระวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur touristik / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
ชื่อผู้แต่งชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกPF3127.V68 ช685 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 = German for communication 1 / อัญชลี โตพึ่งพงศ์
ชื่อผู้แต่งอัญชลี โตพึ่งพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560, [2017]
เลขเรียกPF3112 อ525ภ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1 = German for tourism 1 : GER 2301 / ประภาวดี กุศลรอด.
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
เลขเรียกPF3129.ท9 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเรียนเร็ว / ประชา พื้นนาค, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2546?].
เลขเรียก438.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในกิจการท่องเที่ยว (GN 316) / ภัทรา ตั้งคำ
ชื่อผู้แต่งภัทรา ตั้งคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536.
เลขเรียก438.24
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน = Deutsch fur den Alltag / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPF3129.T5 ว267 2551 ล.1,438.24 ว267ภ 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน = Deutsch fur den Alltag / โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกPF3129.ท9 ว44,306.44 ส829ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง. [text]
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกPE3135 ว267ภ ล.2 2550,430 ว17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาขั้นตอน รูปแบบ สาเหตุการแปลผิดในประโยคที่มีบทขยาย (Attribut) ของกระบวนวิชาแปลภ...
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกPF3375 อ893
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องคำซ้ำในภาษาไทยและคำเทียบเคียงภาษาเยอรมัน = Reduplicatives in Thai and...
ชื่อผู้แต่งกรกช อัตตวิริยะนุภาพ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกPL4171 ก42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการไวยากรณ์เยอรมันจากมุมมองของไทย / โดย กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ชื่อผู้แต่งกรกช อัตตวิริยะนุภาพ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2553.
เลขเรียกPF3097 ก152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา