Found: 178  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันระดับสูง 1 = Advanced German 1 : GN 401 / เสาวภาค ธาระวานิช.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาค ธาระวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว / จิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : Sprint, 2543.
เลขเรียกPF3121 จ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur touristik / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
ชื่อผู้แต่งชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกPF3127.V68 ช685 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch f่ur Touristik / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
ชื่อผู้แต่งชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2556.
เลขเรียกPF3121 ช74 2556,438.2 ช685ภ 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 = German for communication 1 / อัญชลี โตพึ่งพงศ์
ชื่อผู้แต่งอัญชลี โตพึ่งพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560, [2017]
เลขเรียกPF3112 อ525ภ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 = German for communication 1 : GER 1011 (L) [GER 1001 (L)] / อัญชลี โตพ...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี โตพึ่งพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1 = German for tourism 1 : GER 2301 / ประภาวดี กุศลรอด.
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555.
เลขเรียกPF3129.ท9 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 1 = German for Tourism 1 GER 2301/ ประภาวดี กุศลรอด
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเพื่อกิจการท่องเที่ยว 2 = German for tourism 2 : GER 3302 / ประภาวดี กุศลรอด.
ชื่อผู้แต่งประภาวดี กุศลรอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเรียนเร็ว Hans,Dietrich.
ชื่อผู้แต่งDietrich, Hans.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา , 2541.
เลขเรียกPF 3065 ด621บ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเรียนเร็ว / ประชา พื้นนาค, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2546?].
เลขเรียก438.2 ภ618 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในกิจการท่องเที่ยว = German in tourism / ภัทรา ตั้งคำ
ชื่อผู้แต่งภัทรา ตั้งคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
เลขเรียกPF3121 ภ63 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในกิจการท่องเที่ยว = German in tourism / ภัทรา ตั้งคำ.
ชื่อผู้แต่งภัทรา ตั้งคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2625.
เลขเรียกPF3127 ท5 ภ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน = Deutsch fur den Alltag / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPF3129.T5 ว267 2551 ล.1,438.24 ว267ภ 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง, ผู้แต่ง
เลขเรียก438.24 ว267ภย ล.1 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา