Found: 166  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันเรียนเร็ว / ประชา พื้นนาค, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2546?].
เลขเรียก438.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในกิจการท่องเที่ยว = German in tourism / ภัทรา ตั้งคำ
ชื่อผู้แต่งภัทรา ตั้งคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
เลขเรียกPF3121 ภ63 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในกิจการท่องเที่ยว = German in tourism / ภัทรา ตั้งคำ.
ชื่อผู้แต่งภัทรา ตั้งคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2625.
เลขเรียกPF3127 ท5 ภ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน = Deutsch fur den Alltag / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPF3129.T5 ว267 2551 ล.1,438.24 ว267ภ 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน = Deutsch fur den Alltag / โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกPF3129.ท9 ว44,306.44 ส829ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง, ผู้แต่ง
เลขเรียก438.24 ว267ภย ล.1 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 1 = Deutsch fur den alltag band 1 วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง. [text]
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกPE3135 ว267ภ ล.2 2550,430 ว17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 2 = Deutsch fur den alltag band 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558.
เลขเรียกPF3129.T5 ว267ภ 2558,438.249591 ว177ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน เล่ม 2 = Deutsch fur den alltag/ วรรณา แสงอร่ามเรือง.
ชื่อผู้แต่งวรรณา แสงอร่ามเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549.
เลขเรียกPE 3121 ว267ภ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยง่ายสำหรับคนเยอรมัน : พื้นฐานความรู้ คำศัพท์และการออกเสียง = Thailandich: leicht und verstan...
ชื่อผู้แต่งSchottenloher, Andreas.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Smile publishing, 2547.
เลขเรียก438.24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติเพื่อการพัฒนาภาษา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / เริงรัชนี นิ่มนวล, ราเชน มีศรี และ จั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก410.7 ม 657 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งานวิจัย "ผลการสอนภาษาเยอรมันโดยเน้นทักษะการฟัง-การพูดแบบเข้มที่มีต่อความสามา...
ชื่อผู้แต่งอรนุช ทองทักษิณ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกPF3068.T5 อ329
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวากยสัมพันธ์ภาษาเยอรมัน = Deutsche syntax / วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
ชื่อผู้แต่งวิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกPE1112 ว722ว 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวากยสัมพันธ์เยอรมัน = Deutsche syntax / โดย เอนก กิมสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียก435
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา