Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลเชิงธุรกิจเบื้องต้น = Basic Business Translation / อังคณา ทองพูน
ชื่อผู้แต่งอังคณา ทองพูน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
เลขเรียก418.02 อ488ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ / ลำดวน จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์ , 2542.
เลขเรียก808.6 ล-ก 2542 ฉ.1-2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ / ลำดวน จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์, 2531.
เลขเรียก651.75
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ / ลำดวน จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์, 2531.
เลขเรียก651.75
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ / ลำดวน จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2534.
เลขเรียกHF5721 ล333 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business correspondence / ลำดวน จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์, 2535.
เลขเรียกHF5721 ล333ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business correspondence / ลำดวน จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเจริญการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกHF5726 .ล65 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business correspondence / โดย ลำดวน จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์, 2531.
เลขเรียกHF5712 ล333ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business correspondence / ลำดวน จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2545.
เลขเรียกHF5726 ล63 2545,651.75 ล333ก 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business correspondence / ลำดวน จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2544.
เลขเรียกHF5721 ล333 2544,651.75 ล333ก15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ = Business correspondence / โดย ลำดวน จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์, 2534.
เลขเรียก651.75 ล333ก 2534
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัว = Business and personal correspondence / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2548.
เลขเรียก651.75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัว = Business and personal correspondence / นเรศ สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอส. เพรส จำกัด, 2546.
เลขเรียกHF5726 .น47 2546,651.75 น266กต 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโต้ตอบจดหมายธุรกิจและจดหมายส่วนตัว = Business and personal correspondence / นเรศ สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. เอส. เพรส, 2550.
เลขเรียกHF5726 น155 2550,651.75 น266ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา