Found: 615  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ตามหลักการจัดการศึกษาแบบเน้นผลการเรียน สำหรั...
ชื่อผู้แต่งวรพร สุนทรวัฒนศิริ, 2497-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก...
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ แสงสุกวาว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรว...
ชื่อผู้แต่งสุพรพรรณ อาจคิดการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกPE1115 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมระดับปริญญาตรี...
ชื่อผู้แต่งรุจจิพร บัวแก้ว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกPE1116.R47 ร72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องการเขียนสถานการณ์ต่างๆทางสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา ภาษาอังกฤษ...
ชื่อผู้แต่งจตุพล ชื่นอุทัย.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของพนักงานโรงแรมชั้นหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร / อโณทัย ทิพกนก
ชื่อผู้แต่งอโณทัย ทิพกนก
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก428.0141
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช...
ชื่อผู้แต่งทักษ์สุริยา หมาดสะ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกPE1115 ท336ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของสถานประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ระดับประ...
ชื่อผู้แต่งนภาเพ็ญ สุดใจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.
เลขเรียกPE1127.B86 น42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่สอนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย กับความต้องการของวงกา...
ชื่อผู้แต่งบังอร สว่างวโรรส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก428.07 บ 295 ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสอดคล้องระหว่างวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่สอนในมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยกับความต้องการของวงการ...
ชื่อผู้แต่งบังอร สว่างวโรรส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียกPE1115 บ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานด้านธุรกิจเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษ...
ชื่อผู้แต่งวรางคณา พงศธรพิพัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 420.712 ว172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนจดหมายธุรกิจ / พรชุลี คุณานุกร
ชื่อผู้แต่งพรชุลี คุณานุกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกPL1117.C65 พ235จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนทางธุรกิจ / สุภา ปานเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสุภา ปานเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543.
เลขเรียกHF5718.3 ส74 2543,651.7 ส837ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบันทึกและจดหมายธุรกิจ / กอร์แมน , ทอม.
ชื่อผู้แต่งกอร์แมน , ทอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์ บิริเนส เพรส , 2543.
เลขเรียก808.066 อ-ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา