Found: 614  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorking knowledge : English for business เล่ม 2.
ชื่อผู้แต่งฟอง, รีเบคกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีบีซี.
เลขเรียก428.24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorking knowledge : English for business เล่ม 3.
ชื่อผู้แต่งฟอง, รีเบคกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บีบีซี.
เลขเรียก428.24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ค้าแบบแผงลอยชาวไทย ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร / โด...
ชื่อผู้แต่งสุปัญญา ชมจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
เลขเรียก428.24
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดต่อทางธุรกิจ และแบบจดหมายอังกฤษ = Business Correspondence and model english letters / ภิรมย์ ...
ชื่อผู้แต่งภิรมย์ พุทธรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2536.
เลขเรียกHF5733.F6 ภ545ก 2536,651.75 ภ545ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดต่อทางธุรกิจและแบบจดหมายอังกฤษ = Business correspondence and model English letters / ภิรมย์ ...
ชื่อผู้แต่งภิรมย์ พุทธรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2530.
เลขเรียกPE1485 ภ545ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดต่อทางธุรกิจและแบบจดหมายอังกฤษ = Business correspondence and model English letters / ภิรมย์ ...
ชื่อผู้แต่งภิรมย์ พุทธรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2530?]
เลขเรียกHF5721 ภ545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี.
ชื่อผู้แต่งพยอม วงศ์สารศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต , 2543.
เลขเรียกHB5105 พ216ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนมินิคอร์สวิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจที่ยึดการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นหลัก เพื่อ...
ชื่อผู้แต่งประหยัด ภูมิโคกรักษ์, 2505-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลโดยใช้สื่อประสม เรื่องการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับพนักงานบริษัทผลไม้กระป๋อ...
ชื่อผู้แต่งกอบกาญจน์ สุทธิสม, 2493-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงโดยการ...
ชื่อผู้แต่งชุติมา ธรรมดวงศรี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก428 ช443ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ในแผนกแม่บ้าน / ฉันทนา คำ...
ชื่อผู้แต่งฉันทนา คำกัมพล
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก420.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที...
ชื่อผู้แต่งอรพิน ผดุงกิจ
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 371.334 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย = Development of Communicative...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ชนก พุทธยศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 420.712 พ366ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพ...
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา