Found: 1,087  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน / ปรีชา คะเนตนอก.
ชื่อผู้แต่งปรีชา คะเนตนอก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ภาษา พี.อี.ซี., 2562.
เลขเรียกPE1115 ป467 2562,428 ป467ภ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน = English for office personnel / ปรีชา คะเนตนอก
ชื่อผู้แต่งปรีชา คะเนตนอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยสูตรไพศาล, 2548.
เลขเรียกPE1115 ป467,428.24 ป467ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน = English for office personnel / ปรีชา คะเนตนอก
ชื่อผู้แต่งปรีชา คะเนตนอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียก428 ป173ภ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน = English for office personnel / ปรีชา คะเนตนอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยสูตรไพศาล, 2550.
เลขเรียกPE1115 ป467ภ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / โดย สุพัฒน์ สุกมลสันต์.
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ สุกมลสันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกPE1115 ส831 2538,428.24 ส-ภ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงงานโรงแรม = English for hotel staff / ปรีชา แดงโรจน์
ชื่อผู้แต่งปรีชา แดงโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2527
เลขเรียก427.9 ป467ภ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
668
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับและจองห้องพัก โรงแรม รีสอร์ททั่วไป : English for recepitionist and re...
ชื่อผู้แต่งวัชรี กัญสินธุ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สมใจการพิมพ์ , 2557.
เลขเรียกPE 1131 ว387ภ 2557,428 ว387ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับในธุรกิจสปา / สุภาณี จันทร์คำอ้าย, ทรงศรี วิชัยดิษฐ, กัลยา บูรณ์สิริจร...
ชื่อผู้แต่งสุภาณี จันทร์คำอ้าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, 2549.
เลขเรียกPE1131 ส837ภ 2549,428 ส46ภ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภท = English for all staff / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2546.
เลขเรียก428.2 ธ152ภ12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
671
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภท / ลำดวน จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล , 2542.
เลขเรียกPE1116 ล333ภ 2542,420 ธ156ภ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
672
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภท / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งธนพล (ลำดวน) จาดใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2547
เลขเรียก428.24 ธ15ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
674
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภท = English for all staff / ลำดวน จาดใจดี
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทดวงกมลสมัยจำกัด, [2545?]
เลขเรียก428 ล214ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
675
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภท = English for all staff / ลำดวน จาดใจดี.
ชื่อผู้แต่งลำดวน จาดใจดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธนพลวิทยาการ, 2535.
เลขเรียกPE1131 .ล64,428.2 ล635ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา