Found: 709  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
646
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดประกอบหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษ English is fun book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถม...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2529.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
647
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดพจนานุกรมรูปภาพ สำหรับผู้เริ่มเรียน / นิสัย แก้วแสนไชย
ชื่อผู้แต่งนิสัย แก้วแสนไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัม ซิสเท็ม, [2549?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
648
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษผ่านคำถามและคำตอบสำหรับนักศึกษาด้วยตนเอง เล่ม 1/ พิทยา อนุกูล.
ชื่อผู้แต่งพิทยา อนุกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545.
เลขเรียกPE 1131 พ671อ 2545,428.2495911 พ671บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
649
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = Sharpen your english / อรนุช รุ่งศิริชัยรัตน์.
ชื่อผู้แต่งอรนุช รุ่งศิริชัยรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, 2535.
เลขเรียกPE1201 อ329
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
650
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ = Sky 2 activity book / ผู้เรียบเรียง, Jonathan Bygrave, Brian Abb...
ชื่อผู้แต่งไบเกรบ, โจนาธาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2551.
เลขเรียก420.712 บ969บ 2551 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
651
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น /เบตตี้ ชามเฟอร์ อาซาร์.
ชื่อผู้แต่งอาซาร์, เบตตี้ ชามเฟอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า, 2558.
เลขเรียกPE1097 อ-บ 2558,425 อ617บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
652
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 : Chartbook workbook = Fundamentals of English grammar / Betty...
ชื่อผู้แต่งอาซาร์, เบตตี้ ซรัมพ์เฟอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2555.
เลขเรียก428.24076 อ222ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
653
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 : Chartbook workbook = Fundamentals of English grammar / Betty S...
ชื่อผู้แต่งอาซาร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดยูชั่น อินโดไชน่า, 2546.
เลขเรียกPE1128 อ617บ 2546,425 อ644บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
654
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 = Fundamentals of English grammar, chartbook workbook / Betty Sc...
ชื่อผู้แต่งอาซาร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอ็ดยูเชั่นอินโดไชน่า, [255-]
เลขเรียกPE1114 อ617 [255-]/7ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
655
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 2 : Chartbook workbook = Understanding and using English grammar / ...
ชื่อผู้แต่งอาซาร์, เบตตี ชรัมพ์เฟอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดยูชั่น อินโดไชน่า, 2546.
เลขเรียกPE1128 อ617บ 2546,425 อ62บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 2 = Understanding and using English grammar chartbook workbook / B...
ชื่อผู้แต่งAzar, Betty Schrampfer.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, [255-].
เลขเรียกPE1112 อ886 [255-]/3 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 2 = Understanding and Using English Grammar Workbook [พิมพ์ครั้งที่...
ชื่อผู้แต่งอาซาร์, เบตตี ซรัมพ์เฟอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่นไชน่า , 2553
เลขเรียก428.2076 อ222บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ My world 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / Manuel dos Santos
ชื่อผู้แต่งSantos, Manuel dos
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2550
เลขเรียก428.0712 ส237มบ 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ My world 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / Manuel dos Santos
ชื่อผู้แต่งSantos, Manuel dos
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2550.
เลขเรียก428.0712 ส237มบ 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ = Green light workbook book 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / Ivor...
ชื่อผู้แต่งWilliams, Ivor.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2546
เลขเรียก425.0712 ว721บ 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา