Found: 709  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
586
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2546.
เลขเรียกPE1075 .ม52 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
587
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู = English for language teachers / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2528-
เลขเรียกPE1112 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
588
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ = English for Business / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
เลขเรียก428.2 ส 711 อ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
589
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน รายวิชา EN 332 : Reading and Summary / นิตยา สุขเสรีทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนิตยา สุขเสรีทรัพย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2555?].
เลขเรียก428.40711 น578อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
590
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย รายวิชา 1421 231 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (แบบฝึกหัดและสำเนาแผ่น...
ชื่อผู้แต่งสุริยันติ์ ปานเล่ห์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2541].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
591
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ด้วยซอฟแวร์ภาษา Speexx = English 1 - student''s book / มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าท์, 2557.
เลขเรียก425 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
592
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชาหลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและบริบททางภาษา 22763 (50223019) = Principles context of ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา.สาขาวิชศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2556-.
เลขเรียกP51 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
593
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบ TU-GET(ฉบับปรับปรุงใหม่) / เพ็ญมาส กำเหนิดโทน.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญมาส กำเหนิดโทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PSP, 2548.
เลขเรียก425 พ894น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
594
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบเสมือนจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ / ครูพี่ติงลี่ รชต กิตติโกสินท์.
ชื่อผู้แต่งรชต กิตติโกสินท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2560.
เลขเรียก428.076 ร122น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
597
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ชุดที่ 1 - ชุดที่ 6) / ประภาพร อภิวัฒนวรรณ.
ชื่อผู้แต่งประภาพร อภิวัฒนวรรณ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองมหาสารคาม, 254?
เลขเรียก372.6521 ป1711บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
598
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย HTML5 / เสาวรส ยศสูงเนิน และชุตินั...
ชื่อผู้แต่งเสาวรส ยศสูงเนิน
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
599
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดการอ่านการเขียนชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน่วยที่ 1-15 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2525.
เลขเรียกPE1075 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
600
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2523.
เลขเรียก428 ส747บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา