Found: 68  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ / โดย กรรณิการ์ วิมลเกษม.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ วิมลเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526.
เลขเรียกPL4195.ห7 ก47 2526,495.911 ก 104 อ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรพิเศษในภาษาล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534.
เลขเรียกPL4195.ห7 ส34,495.9111 ส198อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรล้านนา / วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย
ชื่อผู้แต่งวชิรนที วงศ์ศิริอำนวย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียกPL4251.N63 ว151
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรล้านนา / โดย วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย
ชื่อผู้แต่งวชิรนที วงศ์ศิริอำนวย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542.
เลขเรียก495.917 ว152อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรโบราณที่ใช้บันทึกวรรณกรรมไทย / กตัญญู ชูชื่น.
ชื่อผู้แต่งกตัญญู ชูชื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2530.
เลขเรียกว495.911 ก1411อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรไทย 2 (อักษรท้องถิ่นล้านนา) / ลมูล จันทน์หอม
ชื่อผู้แต่งลมูล จันทน์หอม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2542
เลขเรียก495.911 ล16อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรไทย 2 อักษรท้องถิ่นล้านนา : Lanna Alphabet II / ลมูล จันทน์หอม
ชื่อผู้แต่งลมูล จันทน์หอม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก495.917 ล1641อ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรไทยนิเทศ / พรรณเพ็ญ เครือไทย.
ชื่อผู้แต่งพรรณเพ็ญ เครือไทย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกPL4195.ห7 พ468 2545,495.911 พ265อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมื่อเงาจักรวรรดินิยมปกคลุมสยาม (ร.ศ. 112) และล้านนาในความทรงจำ / ลำจุล ฮวบเจริญ.
ชื่อผู้แต่งลำจุล ฮวบเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The Knowledge Center, 2551.
เลขเรียกDS589.ช9 ล62,959.3035 ล331ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
55
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเรียนรู้อู้อ่านคำเมือง [electronic resource] / สุนันทา นิลวรรณ
ชื่อผู้แต่งสุนันทา นิลวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนอักษรธรรมล้านนา / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
ชื่อผู้แต่งเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รำไทยเพรส, 2546.
เลขเรียกPL4251.N63 ร854ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน รายวิชา 154303 อักษรไทย 2 (อักษรท้องถิ่นล้านนา) = Lanna alphabet II / ลมูล จันทน์หอม เ...
ชื่อผู้แต่งลมูล จันทน์หอม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกPL4195.ห7 ล46 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบอักษรโบราณ : ฉบับคู่มือผู้สอน / คณะบรรณาธิการ จตุพร ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2547.
เลขเรียกPL4112 .บ86 2547,417.7 บ892 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบอักษรโบราณ ฉบับคู่มือผู้สอน / บุญเลิศ เสนานนท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกPL4112 บ83 2556,417.7 บ892 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาเมืองเหนือ 65 ชั่วโมง : ฉบับเรียนด้วยตัวเอง / โดย บุญคิด วัชรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งบุญคิด วัชรศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกPL4195.บ83 บ72 2528
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา