Found: 68  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการเขียนอักษรลานนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.
ชื่อผู้แต่งอุดม รุ่งเรืองศรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524.
เลขเรียกPL4195.ห7 อ74,495.911 อ244ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการเขียนอักษรล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.
ชื่อผู้แต่งอุดม รุ่งเรืองศรี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527.
เลขเรียกPL4195.ห7 อ74 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการเขียนอักษรไทยนิเทศ / พรรณเพ็ญ เครือไทย.
ชื่อผู้แต่งพรรณเพ็ญ เครือไทย, 2496-
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533.
เลขเรียกPL4195.ห7 พ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดมนต์ภาคเหนือ : ฉบับสมบูรณ์แบบเรียนภาษาล้านนา / ยุตฺตธมฺโมภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งยุตฺตธมฺโมภิกขุ
พิมพลักษณ์ลำพูน : ร้านภิญโญ, 255-.
เลขเรียก294.3443 ส376
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพื้นเมือง (ล้านนาไทย) และสวดมนต์ต่าง ๆ.
พิมพลักษณ์เชียงราย : เชียงรายไพศาลการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกPL4195.ห7 ห36 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพื้นเมือง (ล้านนาไทย) และสวดมนต์ต่าง ๆ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วัดพระธาตุศรีจอมทอง, 2550.
เลขเรียกPL4195.N6 ห36 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพื้นเมือง (ล้านนาไทย) และสวดมนต์ต่างๆ / แก้ไข พิสูจน์อักษร และเรียบเรียงเรื่อง พระครูพิพัฒน์...
ชื่อผู้แต่งพระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วัดพระธาตุศรีจอมทอง, 2548
เลขเรียกภน 495.917 พ17111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือไทยพวน อักษรตัวธรรม-อักษรไทยน้อย : มรดกทางอารยธรรมชนชาติไทยพวน / เรียบเรียงโดย สมบูรณ์ หอมส...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ หอมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551]
เลขเรียกPL4159 .ส445 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอรรถกถาบาลีอักษรธรรมล้านนา ฉบับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ / โครงการปริวรรต text
พิมพลักษณ์ธนาเพรส-แอคทีฟ พริ้นท์ : กรุงเทพฯ, 2557
เลขเรียกBQ1105 .ท54,อ 294.312 อ347อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรธรรมลานนา / นัยนา โปร่งธุระ
ชื่อผู้แต่งนัยนา โปร่งธุระ
พิมพลักษณ์นครปฐม : แผนกบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
เลขเรียกPL4168 น435อ 2527,495.911 น 497 อ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรธรรมลานนา / โดย นัยนา โปร่งธุระ
ชื่อผู้แต่งนัยนา โปร่งธุระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
เลขเรียกPL4168 น435อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรธรรมล้านนา / เฉลียว มูลจันทร์
ชื่อผู้แต่งเฉลียว มูลจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกPL4168 ฉ449อ 2526,495.917 ฉ448อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรธรรมล้านนา / เฉลียว มูลจันทร์.
ชื่อผู้แต่งเฉลียว มูลจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกPL4195.ห7 ฉ75,495.916 ฉล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักษรธรรมล้านนา / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์.
ชื่อผู้แต่งเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2555.
เลขเรียกPL4195.ห7 .ร82 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา