Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีก...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยชนบท, [2560?]
เลขเรียกLB1139.L3 ค695 2560?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ใต้ : งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ / มณี วรรธนเจริญกิจ บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียกHN700.55.ต9 ณ13,305.697593 ณ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ปัตตานี : สมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง / ครองชัย หัตถา [text]
ชื่อผู้แต่งครองชัย หัตถา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกDS589.P31 ค155ป 2552,959.3 ค17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์การศึกษาและฟื้นฟูภาษาในบริบทของประเทศไทย : เมื่อพี่เลี้ยงวิชาการเจอกับนักวิจัยชาวบ้าน / สุ...
ชื่อผู้แต่งสุวิไล เปรมศรีรัตน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, [2553?]
เลขเรียกPL4191.A1 ส882ป 2553?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม คำศัพท์หมวด ภาษามลายูปาตานี-ไทย-มาเลเซีย (รูมี-ยาวี) ฉบับเพื่อการศึกษาและการสื่อสารเบื้องต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกPL4125 พ174 2558,499.2839591 พ082 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามลายูถิ่นในประเทศไทย / อมร ทวีศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งอมร ทวีศักดิ์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
เลขเรียกPL5127 อ274,499.2815 อ 197 ภ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามลายูในสี่จังหวัดภาคใต้ / โดย ฟุ้งเฟื่อง เครือตราชู.
ชื่อผู้แต่งฟุ้งเฟื่อง เครือตราชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน, 2509.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมของมุสลิมในเมืองสงขลา / สมัย วิถีรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งสมัย วิถีรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสงขลา, [253-?]
เลขเรียกPL4251 ส4ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเสียง ระบบคำ ภาษามาลายูถิ่นยะลา / เกษร์อุบล บุณยประสาท.
ชื่อผู้แต่งเกษร์อุบล บุณยประสาท.
พิมพลักษณ์ยะลา : สภาบันราชภัฏยะลา, 2542.
เลขเรียกPL5127 .ก75 2542,495.917 ก814ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้...
ชื่อผู้แต่งมันนี ผดุงทักษิน.
พิมพลักษณ์ยะลา: สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา, 2551.
เลขเรียกLC3715 ม6ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะคำยืมภาษาชวา มลายู ในบทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา = The characteristics of Javanese and Malay ...
ชื่อผู้แต่งสุพัชรินทร์ วัฒนพันธุ์.
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPL4158.2 .ส73 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาคำยืมภาษามลายูที่ชาวไทยมุสลิมจังหวัดสตูล สามระดับอายุใช้ในชีวิตประจำวัน / อลิสา คุ่มเคี่ยม.
ชื่อผู้แต่งอลิสา คุ่มเคี่ยม.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกPL5127 .อ46 2546,499.28 อ 302 ศ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : สังเขปสาระงานวิจัย = Conditions of ...
ชื่อผู้แต่งรัตติยา สาและ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียก372.659928 ร424ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือรวมบทความศึกษาสถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนใต้ / โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกP367 ห144 2559,495.917 ห166 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา