Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม คำศัพท์หมวด ภาษามลายูปาตานี-ไทย-มาเลเซีย (รูมี-ยาวี) ฉบับเพื่อการศึกษาและการสื่อสารเบื้องต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียก499.2839591 พ082 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามลายูในสี่จังหวัดภาคใต้ / โดย ฟุ้งเฟื่อง เครือตราชู.
ชื่อผู้แต่งฟุ้งเฟื่อง เครือตราชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน, 2509.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมของมุสลิมในเมืองสงขลา / สมัย วิถีรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งสมัย วิถีรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสงขลา, [253-?]
เลขเรียกPL4251 ส4ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้...
ชื่อผู้แต่งมันนี ผดุงทักษิณ.
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา, 2551.
เลขเรียกLB1028.35 ก64,371.102 ม 459 ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้...
ชื่อผู้แต่งมันนี ผดุงทักษิน.
พิมพลักษณ์ยะลา: สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 12 ยะลา, 2551.
เลขเรียกLC3715 ม6ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องมลายูปาตานี : ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลง = Melayu Patani : ethnicity...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.
เลขเรียกGN495.6 ร64 2551,305.89591 ม218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะของภาษาไทยถิ่นที่ชาวไทยมุสลิมใช้ในชีวิตประจำวัน ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส / สายสม...
ชื่อผู้แต่งสายสมร ยุวนิมิ
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกPL4195.A5 ส663ล 2531,495.917 ส 551 ล 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะคำยืมภาษาชวา มลายู ในบทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา = The characteristics of Javanese and Malay ...
ชื่อผู้แต่งสุพัชรินทร์ วัฒนพันธุ์.
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกPL4158.2 .ส73 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาคำยืมภาษามลายูที่ชาวไทยมุสลิมจังหวัดสตูล สามระดับอายุใช้ในชีวิตประจำวัน / อลิสา คุ่มเคี่ยม.
ชื่อผู้แต่งอลิสา คุ่มเคี่ยม.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกPL5127 .อ46 2546,499.28 อ 302 ศ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : สังเขปสาระงานวิจัย = Conditions of ...
ชื่อผู้แต่งรัตติยา สาและ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียก372.659928 ร424ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวแบ่งเขตภาษาไทยและภาษามลายูใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การศึกษาศัพท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล...
ชื่อผู้แต่งเปรมินทร์ คาระวี
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภาษาและภาษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
เลขเรียกPL4181 ป74 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ : กรณีการจัดก...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, [2552], [2009]
เลขเรียกLB1139.L3 ค962 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา