Found: 103  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิงกาลาบา เมียนมาร์ 1 / กฤษณ บุญเจิม.
ชื่อผู้แต่งกฤษณ บุญเจิม.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มรดกอีสาน, 2556.
เลขเรียกPL3933 .ก55 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการโลกทัศน์ของคนพม่าจากภาษิต / ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์, Myint Thandar Thei...
ชื่อผู้แต่งศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์
พิมพลักษณ์[นเรศวร] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557.
เลขเรียกPN6519.B8 ศ464 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะภาษาไทย = Structure of Thai / คุณบรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา, คุณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
เลขเรียกPL4162 บ77 2545,495.9152 บ 17 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวากยสัมพันธ์ภาษาพม่า = Myanmar flower grammar : basic concept / วิรัช นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งวิรัช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
เลขเรียกP119.32.A8 ว-ว 2559,495.85 ว689ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2559
เลขเรียกP119.32.A8 ส-ศ 2559,อ495.9 ศ337 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์อาเซียนในชีวิตประจำวัน : เล่มเดียวเที่ยวได้ทั่วอาเซียน / ฝ่ายวิชาการรัชตะ
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการรัชตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2556.
เลขเรียกPL 3501 ศ337 2556,410 ฝ64ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา อังกฤษ-ไทย-พม่า ชูชาติ ธีรเลิศพิจารณ์ Text
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ธีรเลิศพิจารณ์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. ม.ป.พ 2554
เลขเรียก495.891 ช648ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน / ฝ่ายวิชาการ วีเค มีเดีย
พิมพลักษณ์นนทบุรี: วีเค มีเดีย , 2558, [2015]
เลขเรียกPL3933 ส113 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนสุภาษิตอาเซียน / บรรณาธิการเล่ม : วุฒิชัย อยู่สุภาพ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกPZ90.A8 ส689,398.9959 ส689
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร "พม่า" ประเทศพม่า / New Baybra Aung.
ชื่อผู้แต่งNew Baybra Aung.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีเกิ้ลไรท์ , 2556.
เลขเรียก495.9 น-ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประเทศพม่า = Asean Languages'' Expression for Communitive Ap...
ชื่อผู้แต่งนอ แบบรา อัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีเกิ้ลไรท์, 2556.
เลขเรียก495.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุดการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาพม่า / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รังษี, 2556.
เลขเรียก495.8824
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ต.จ., ต.ม., จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2535.
เลขเรียก495.881
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา ต.จ.ม ต.ม.ม จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาณาจักรอาเซียน / สุทัศน์-ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์-ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2557.
เลขเรียกDS521 ส778,341.2473 ส778อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา