Found: 195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า = Myanmar flower grammar / วิรัช นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งวิรัช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียกPL3943 ว237 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยรัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด54,330.9593 ด54ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเมืองเชียงตุง = The Jengtung state chronicle / ทวี สว่างปัญญางกูร ปริวรรตจากต้นฉบับอักษรไทยเขิน
ชื่อผู้แต่งทวี สว่างปัญญางกูร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนกอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมล้านนา ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527.
เลขเรียกDS485.B85 ท187ต 2527,959.3 ท184ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การสนทนา / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกPL3933 อ833ตร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การอ่าน / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกPL3933 อ833ต 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนอักษรโบราณ / สวัสดิ์ วงศ์วิเศษ.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ วงศ์วิเศษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงษ์สว่าง, 2518.
เลขเรียกPJ71 .ส53,49T.7 ส171ต 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นฉบับสมบูรณ์โครงการแปลหนังสือ "Colourful Myanmar" ของ Kim Myo Chit / [แปล]โดย หอม คลายานนท์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียกDS527.4 ต125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพม่า / โดย ส. พลายน้อย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งสมบัติ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงบสาส์น, 2528.
เลขเรียกPZ90.B8 ส3น 2528,495.918 ป749ภ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2538.
เลขเรียกZ3221 .บ45,อ 015.59 บ44บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกไทย ยุค...ถิ่นกาขาว. ตอนรู้ทัน--AEC / โดย ภูวดล แดนไทย
ชื่อผู้แต่งภูวดล แดนไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะบุคคล สุดจินดา, 2556.
เลขเรียกDS528.2.M9 ภ685 2556,303.69 ภ685บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม, 2548-2556.
เลขเรียกPL3501 ป367,495.1 ป367 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เขมร / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.932 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เมียนมาร์ / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.8 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เวียดนาม / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.922 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา