Found: 108  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า - ไทย = Myanmar - Thai dictionary / อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม ; อูโกณฑัญญะ ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559
เลขเรียกอ 495.8395911 อ329พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย = Myanmar-Thai Dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียกPL4188.M9 พ174น,495.839591 อ329พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และ ไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม, อรนุช นิยมธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกPL3957 พ174 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar Dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2537.
เลขเรียกPL4188.M9 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และไทย-พม่า = Myanman-Thai and Thai-Myanmar dictionary / รวบรวมโดย อรนุช นิยมธรรม ...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดพิมพ์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, 2537.
เลขเรียกPL4187 อ329พ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทยและไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรรม...
ชื่อผู้แต่งอรนุช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2537.
เลขเรียกPL3959.ท9 อ44 2537,อ 495.839591 อ43พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทยและไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรรม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกPL4187 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพ 10 ภาษาอาเซียน / อัควิทย์ เรืองรอง.
ชื่อผู้แต่งอัควิทย์ เรืองรอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สื่อสร้างสรรค์พัฒนา, 2557.
เลขเรียก495.93 อ481พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา = Dictionary of ASEAN language / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม, 2548-2556.
เลขเรียกPL4186 พ174ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาในอาเซียน / ประพนธ์ เรืองณรงค์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557
เลขเรียกP119.32.A8 พ 2557,413.95911 ป299พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดภาษาพม่า : พร้อมด้วยศัพท์ที่ต้องใช้ / เรียบเรียงโดย อุ ดุ.
ชื่อผู้แต่งอุ ดุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษรบรรณกิจ, 2522.
เลขเรียกPL3933 อ776 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิตภาษาสู่อาเซียน / ชูเดช อิสระวิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งชูเดช อิสระวิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558.
เลขเรียกP35.5 ช657 2558,495.9 ช657ฟ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่า 1 : การอ่าน (ระดับพื้นฐาน) / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2541]
เลขเรียกPL3933 .อ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา