Found: 98  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาฉบับพกพา ภาษาพม่า / จิรภัทร มีคุณ ผู้อ่านคำภาษาพม่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2560.
เลขเรียกP119.32.A8 ค 2560,495.8 ค695 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงแดงต้อย / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทการพิมพ์สตรีสาร, 2507.
เลขเรียก495.919 บ149จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้ วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า / วิรัช นิยมธรรม.
ชื่อผู้แต่งวิรัช นิยมธรรม.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียก495.88 ว3711ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้ วากยสัมพันธ์ภาษาพม่า = Myanmar Flower Grammar @ Basic Concept / วิรัช นิยมธรรม
ชื่อผู้แต่งวิรัช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2559
เลขเรียกPE1112 ว689ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การสนทนา / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกPL3933 อ833ตร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การอ่าน / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกPL3933 อ833ต 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน / บรรณาธิการ, ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม, 2548-2556.
เลขเรียกPL3501 ป367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เขมร / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.932 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน : ไทย-อังกฤษ-เมียนมาร์ / โครงการอาเซียนศึกษา ; ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งโครงการอาเซียนศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2556?]
เลขเรียกPL 3501 ป367 2556,495.8 ค94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-เมียนมาร์ ระดับก้าวหน้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2558?].
เลขเรียก495.9 ป367 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย = Myanmar-Thai Dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรรม และวิรัช นิยมธรรม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียกPL4188.M9 พ174น,495.839591 อ329พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และ ไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar dictionary / ผู้รวบรวม, อรนุช นิยมธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกPL3957 พ174 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมพม่า-ไทย และไทย-พม่า = Myanmar-Thai and Thai-Myanmar Dictionary / ผู้รวบรวม อรนุช นิยมธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2537.
เลขเรียกPL4188.M9 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา