Found: 195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาพม่า ศัพท์และคำแปล (ปรับปรุงใหม่) = Myanmar language usage vocabularies and Translation (n...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ ธีรเลิศพิจารณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บริษัท คลองช่าง พริ้นท์ติ้ง จำกัด, 2557
เลขเรียก495.88 ช412ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาพม่า ศัพท์และคำแปล = Myanmar language usage vocabulary and translation Thai - English - My...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ เต็งสุวรรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : Sangsilp Printing (แสงศิลป์การพิมพ์), 2540.
เลขเรียก495.8 ช648ก 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาพม่า ศัพท์และคำแปล = Myanmar language usage vocabulary and translation Thai Englign - Myan...
ชื่อผู้แต่งชูชาติ เต็งสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แสงศิลป์การพิมพ์, 2540
เลขเรียก495.8 ร22อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาพม่าศัพท์ และคำแปล ไทย-อังกฤษ-พม่า / ชูชาติ เต็งสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งชูชาติ เต็งสุวรรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : Sangsilp Printing, 2540.
เลขเรียกPL3933 ช648ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาและทัศนคติต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554.
เลขเรียกวจ P40 ก449
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไต / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2549
เลขเรียกDS485 บ149ก 2549,915.4 บ171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไต / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์พระนคร : สมาคมภาษาและหนังสือ, 2504.
เลขเรียกDS485.อ86 บ43,915.4 บ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไต / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา คุณ 2463-2535.
พิมพลักษณ์พระนคร : สังคมภาษาและหนังสือ, 2504.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไตในรัฐชาน / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา คุณ 2463-2535.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2526.
เลขเรียก915.4 บ17กล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไตในรัฐชาน / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกDS530.8.ฉ6 บ44 2526,495.917 บ149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาเลหม่านไตในรัฐชาน : คำตี่เมืองขาง / [บรรจบ พันธุเมธา]
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยฯ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกDS527.9 บ149
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม / จิตร ภูมิศักดิ์
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไม้งาม, 2525.
เลขเรียกPL4160 จ433ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดีและภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกGN625 .ค56 2557
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด251,WE258 น881 2556,301.09593 ด251 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ : ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม / ...
ชื่อผู้แต่งจิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2535.
เลขเรียกPL4181 จ433ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา