Found: 3,642  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรีย...
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุขโสม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.9107 ส56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องนอกเมืองในกรุง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสร...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ ญาตินิยม
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 495.910702 พ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอรรถฐานผ่านโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ ชุมชิต
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 420.7 ก45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งวรรณาภรณ์ สกุลซ้ง
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 420.704 ว44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามทฤษฎีของฮอร...
ชื่อผู้แต่งลดาวัลย์ อูปแก้ว
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 420.704 ล36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านทักษะการอ่านสะกดคำโดยใช้เกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ถิ่นจะนะ
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียก372.632 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2544.
เลขเรียก420.711 ศ311ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้สื่อประสม / การศึกษาค้นคว้...
ชื่อผู้แต่งนิตยา อยู่สุขอาบ
พิมพลักษณ์2556
เลขเรียกวจ 495.9107 น73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการใช้หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งประจญ ถาวร, 2496-
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก420.712 ป17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองรูปแบบการสอนเสริมทักษะการพูดภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / เอนก ก...
ชื่อผู้แต่งเอนก กิมสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกPF3121 อ73 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธี "ปุจฉา-วิสัชนา" : การศึกษาในวงจำกัด = An experiment on learning to...
ชื่อผู้แต่งประพาศน์ พฤทธิประภา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539?].
เลขเรียก420.7 ป323ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้เริ่มเรียนด้วยวิธี ทีพีอาร์ = รายงานการวิจัย / ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์, ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2532.
เลขเรียกว495.6 ณ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนอ่านแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีโฟนิกส์ : รายงานการวิจัย = An experiment...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียก371.91445 ผ179ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสอนอ่านแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีโฟนิกส์ = An experiment of teaching read...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียก371.91445 ผ179 ก 548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา