Found: 3,642  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถการพูดนำเสนอภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต...
ชื่อผู้แต่งณุรัตน์ แย้มฉาย
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1528 ณ74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ KWL เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งบุศรินทร์ สมบัติ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9107 บ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และคว...
ชื่อผู้แต่งอุบล กลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก495.9107 อ794ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้แผนผังกราฟิกของนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งปราณี จ้ำแพงจันทร์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 420.704 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ประกอบชุดสื่อประสมเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภา...
ชื่อผู้แต่งเยาวพร ศรีระษา
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 371.3 ย85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคำพ้องรูปพ้องเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยกระบวนการปฏิบัติ กล...
ชื่อผู้แต่งทองดี ขัตติยะวงศ์.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก495.9107 ท192ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดของ เอฟ...
ชื่อผู้แต่งศศิ พันธไชย
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 495.9107 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผสมผสานแนวคิดสไตล์การเรียนรู้ โดยใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งอารยา พิณนอก
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวจ 420.702 อ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เรื่องการใช้คำใ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ปานเพ็ชร
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 495.9107 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องประโยคซับซ้อน ชั้นมัธย...
ชื่อผู้แต่งชญานิศ ทิพยชาติ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 495.9107 ช26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสไตล์การเรียนรู้ของแมคคาร์ธี / การศึ...
ชื่อผู้แต่งชนาภา ไพศาล
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกส 420.704 ช36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบสถ...
ชื่อผู้แต่งพิชณัฐ สมภักดี
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 420.704 พ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซ...
ชื่อผู้แต่งสุริยา เพ็งลี
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.918407 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งอิษมาส์ ทองอนันต์
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 420.704 อ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรี...
ชื่อผู้แต่งวันทา สุขโสม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 495.918407 ว63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา