Found: 3,642  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม ภาคฤดูร้อน : กรณีศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม...
ชื่อผู้แต่งอดิศา เตียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
เลขเรียก428.0071 อ128ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน : กรณีศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มห...
ชื่อผู้แต่งอดิศา เตียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกPE1128 อ36 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลการวิจัย...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก495.1 ส869ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย...
ชื่อผู้แต่งสำเนา เนื้อทอง
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกวจ 495.910702 ส63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเรื่องก...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2551.
เลขเรียกPN4129.T5 ก446,WY18 ก446 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเนื้อหา : การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา / ไพลิน ...
ชื่อผู้แต่งไพลิน กาญจนภานุพันธ์
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียก420.7 พ 993 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศต...
ชื่อผู้แต่งขวัญเกล้า ศรีโสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก420.0711 ข1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบอภิปัญญาร่วมกับการใช้เพลงกล่อมเด็กในจังหวัดสงขลาที่มีต่อความเข้าใจใน...
ชื่อผู้แต่งศุภสุตา ชุมนิรัตน์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.62 ศ861ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถามโดยใช้นิทานท้องถิ่นในรัฐเคดาห...
ชื่อผู้แต่งพระเกรียงศักดิ์ ภูริปญโญ (อินเทพ).
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก495.9107 พ261ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบแผนผังความคิดชั้นประถมศ...
ชื่อผู้แต่งเตือนจิต นาราช
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.9107 ต83ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้ว...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ อธิราช
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.9107 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องชนิดของคำชันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมม...
ชื่อผู้แต่งศศิธร เวียงวะลัย
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวจ 495.910702 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบบูรณาการภายใต้บริบทชุมชน : กรณีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / ฐิติ...
ชื่อผู้แต่งฐิติวัฏฏ์ กล่ำจีน
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียก495.9107 ฐ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้เทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษ...
ชื่อผู้แต่งขวัญเกล้า ศรีโสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียก428.007 ข252ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเ...
ชื่อผู้แต่งฐิติวรรณ วัฒนรังษี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2556
เลขเรียกวพ 372.6 ฐ737ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา