Found: 172  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักลูกให้ถูกทาง / พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006), 2550
เลขเรียกBQ4570.C47 ป524ร 2550,649.1 พ349ร 2550 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักลูกให้ถูกทาง / ภิกขุปัญญานันทะ.
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530?].
เลขเรียก294.301649 ป524ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักลูกให้ถูกทาง : เพื่ออนาคตอันแจ่มใสของลูกรัก / ปัญญานันทภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธรรมสภา, [254-].
เลขเรียกBQ4570.C47 ป524(1)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักลูกให้ถูกทาง : เพื่ออนาคตอันแจ่มใสของลูกรัก / ปัญญานันทภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งปัญญานันทภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 25-.
เลขเรียก155.41 ป524ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักลูกให้ถูกทาง ภาค 1-2-3 / ปัญญานันทะ ภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท), 2454-2550.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหนังสือธรรมบูชาของคณะเผยแพร่วิธีการดำเนินชีวิตอันประเสริฐ, 2504.
เลขเรียก294.33783 ป113ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษาใจยามป่วยไข้ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมมิก, 2543.
เลขเรียกBQ4570.P76 พ335ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษาใจยามป่วยไข้/ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539.
เลขเรียกBQ 4190 พ335ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษาใจในยามป่วยไข้ / พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนวุฒิธรรม, 2531.
เลขเรียกBQ4570.P76 พ332ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายการบริหารจิต / พระสาสนโสภณ.
ชื่อผู้แต่งพระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2511.
เลขเรียก150.13 พ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิต และผลการปฏิบัติงา...
ชื่อผู้แต่งดุษฎี โยเหลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรม, [2535?]
เลขเรียกBQ4570.P76 ด731ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเอกสารเรื่องการประยุกต์อริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนากับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตรักษา ...
ชื่อผู้แต่งโสรีช์ โพธิแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2553?]
เลขเรียกBQ4230 ส94 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเอกสารเรื่องการประยุกต์อริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนากับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตรักษา = ...
ชื่อผู้แต่งโสรีช์ โพธิแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2553?]
เลขเรียกวจ BQ4570.P76 ส991
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้มากไปทำไม...รู้ "ใจ" ก่อนดีกว่า / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ชื่อผู้แต่งขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2560.
เลขเรียกBF637.S4 ข512ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลดกังวล คลายครียด หลับสบาย หายทุกข์ และทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสโดยวิธีการพื้นบ้าน (แนวพุทธ) / เอกชั...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย จุละจาริตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกBQ4570.P76 อ873ล 2545,616.8914 อ873ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา