Found: 631  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, 2559, [2016]
เลขเรียกBQ4190 ส243ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559.
เลขเรียก294.315 ส243ก 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2523.
เลขเรียกBQ893 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็ก/ บรรจบพันธ์ นวรัตน์
ชื่อผู้แต่งบรรจบพันธ์ นวรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2523
เลขเรียก294.362 บ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงพุทธ : กลวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม / นิตย์ สัมมาพันธ์.
ชื่อผู้แต่งนิตย์ สัมมาพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร, 2539.
เลขเรียกBQ4570.A3 น6ก 2529,294.3015 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ / สุมน อมรวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการกิตติเมธีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียกBQ4075 .ส74 2542,370.1523 ส841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ = Learning development : buddhist perspective / สุมน อมรวิวัฒน...
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียกBQ4570.E3 ส841ก,294.307 ส841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสุขสำหรับสังคมสมัยใหม่ = Happiness development for the modern society / ตีรณ พงศ์มฆพัฒ...
ชื่อผู้แต่งตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกBQ4570.E25 ต64 2554,330 ต74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2543.
เลขเรียกBQ4570.P76 พ48,294.3444 พ335พ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / อนุรี แก้วแววน้อย...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกHN700.55.A85 ก645,306 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลโลกสำหรับเยาวชนตามแนวพุทธธรรม : รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) = Development of...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ ศรีพหล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกBQ4570.P76 ส732,294.307 ส732ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจิตสำนึกในการทำความดีกับการปฏิบัติตามศีล 5 ข้อ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ = Conscio...
ชื่อผู้แต่งสุขวสา ยอดกมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553.
เลขเรียกBQ4570.P76 ส743 2553,153 ส743ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ประสบการณ์ด้านจิตใจของพนักงานภายหลังได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ / กวีไกร ม่วงศิริ =...
ชื่อผู้แต่งกวีไกร ม่วงศิริ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา / พระราชวรมุณี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระราชวรมุณี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2531.
เลขเรียกLA11 พ46,294.32 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา