Found: 3,660  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะซึ้งถึงหัวใจพระพุทธศาสนา / กลุ่มศากยบุตร.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มศากยบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2530.
เลขเรียกBQ4210 ก47,294.3013 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า / สมบูรณ์ ตาสนธิ, เขียน ; นักรบ พิมพ์ขาว, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ ตาสนธิ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีพรีเมียร์, 2554
เลขเรียกBQ888 ส16 2/2554,294.3092 ส43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นสมณะ / พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท).
ชื่อผู้แต่งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), 2461-2535.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : วัดป่านานาชาติ, 2534].
เลขเรียกBQ5220 พ485
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกสิณสมาธิ / จรูญ วรรณกสิณานนท์.
ชื่อผู้แต่งจรูญ วรรณกสิณานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธลีลา, 2552.
เลขเรียก294.34435
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพธรรม อรหันต์สายพระป่า ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต / โดย ยิ่งยศ วงศ์อำมาตย์. [text]
ชื่อผู้แต่งยิ่งยศ วงศ์อำมาตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บ้านสยาม [2550?]
เลขเรียก294.30922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองปริศนา / พระราชนิโรธรังสีคัมภีรวิศิษฎ์ (เทศก์ เทสรังสี)
ชื่อผู้แต่งพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี), 2445-2537.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกBQ5510.T5 พ369ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองปริศนา / โดย พระนิโรธรังสี คัมภีร์ปัญญญจารย์ (เทสก์ เทสรังสี).
ชื่อผู้แต่งพระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทศก์ เทสรังสี).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีแอลเอส, [2534?].
เลขเรียกBQ5510.ท9 พ4344
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกันไว้ดีกว่าแก้ / พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส
ชื่อผู้แต่งพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส
พิมพลักษณ์เพชรบุรณ์ : กองทุยเผยแพร่พระสัทธรรม วัดพระธาตุผาแก้ว, 2554
เลขเรียกBF789.S8 พ46 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัมมัฏฐานล้านนา บทสวดและวิธีปฏิบัติ : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนธวโร)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : นันทกานต์ กราฟฟิค/การพิมพ์, 2560
เลขเรียกBQ4190 ก396 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกลับมาแห่งภาพมายา.
พิมพลักษณ์พังงา : ศูนย์พัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง, 2546.
เลขเรียกBQ5495 ก65 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกลับมาแห่งศีลธรรม / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมทาน, 2521.
เลขเรียกBQ7210.พ7 ก6,294.304 พ244ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดเพชรในพระไตรปิฎก / พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. ], 2540
เลขเรียกBQ4138.T5 พ831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานคือค่าของมนุษย์ : หัวข้อธรรมในคำกลอน / พุทธทาส อินทปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาส อินทปัญโญ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2548].
เลขเรียกBQ4570.W67 พ7ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานที่เป็นสุข / พุทธทาส อินทปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537.
เลขเรียกBQ4570.W67 พ7ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา